Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 620 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 31
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 88/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
2 18/2020/TT-BCT 17/07/2020 Về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
3 82/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
4 82/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
5 13/2020/TT-BCT 10/07/2020 Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
6 66/2020/TT-BTC 10/07/2020 Về hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các đơn vị tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp
7 65/2020/TT-BTC 09/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài
8 75/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
9 05/2020/TT-BKHĐT 30/06/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
10 889/QĐ-TTg 24/06/2020 Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030
11 68/2020/NĐ-CP 24/06/2020 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
12 60/2020/TT-BTC 19/06/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
13 64/2020/QH14 18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
14 61/2020/QH14 17/06/2020 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14
15 67/2020/NĐ-CP 15/06/2020 Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
16 66/2020/NĐ-CP 11/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
17 64/2020/NĐ-CP 10/06/2020 Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản hàng hóa theo Công ước Istanbul
18 3776/TCHQ-GSQL 09/06/2020 Về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu
19 3734/TCHQ-GSQL 08/06/2020 Về việc triển khai Thông tư số 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 14/5/2020 quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển cửa khẩu, gửi kho ngoại quan
20 50/2020/TT-BTC 01/06/2020 Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 620 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 31