Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
THI ĐUA KHEN THƯỞNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm hoàn thành kế hoạch năm 2018 và đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/02/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 4776/KH-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động đợt thi đua cao điểm đón chào năm mới 2019...

Thực hiện Kế hoạch số 4776/KH-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động đợt thi đua cao điểm đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018” với chủ đề “Mỗi đơn vị quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức chính trị - xã hội, mỗi tổ chức Đảng có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến cải cách hành chính giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) xây dựng Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm hoàn thành kế hoạch năm 2018 và đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018), với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần của các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu, những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2018, đẩy mạnh CCHC góp phần tạo bước đột phá trong năm cao điểm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội trong năm 2018.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch năm 2018 và CCHC ở đơn vị, phát huy mạnh mẽ ý thức chính trị và sáng kiến của đảng viên, công chức, viên chức đem lại kết quả thiết thực là giảm phiền hà, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoàn thành kế hoạch năm 2018 và công tác CCHC góp phần thực hiện thắng lợi đợt thi đua này, phù hợp với nhiệm vụ, thực tiễn của đơn vị, góp phần phát huy phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

1. Đối tượng thi đua:

 • Toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý;

 • Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN;

 • Các doanh nghiệp hoạt động trong KCX-KCN;

 • Người lao động làm việc trong KCX-KCN

2. Nội dung phát động:

2.1 Phát động đợt thi đua cao điểm hoàn thành kế hoạch năm 2018:

a) Đối với công chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý và đơn vị trực thuộc:

 • Phát huy trí tuệ, nỗ lực, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KCX-KCN năm 2018, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng KCX-KCN ngày càng phát triển, bền vững.

 • Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới phương pháp làm việc, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

b) Đối với các Công ty Phát triển hạ tầng và các doanh nghiệp hoạt động trong KCX-KCN:

 • Hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, có tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận.

 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

2.2 Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính (CCHC) đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018) triển khai từ nay đến ngày 31/01/2019:

a) Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý.

b) Nội dung thi đua cụ thể:

 • Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình đột phá về công tác cải cách hành chính (CCHC) theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Quản lý, Kế hoạch số 299/KH-BQL ngày 19/01/2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, Kế hoạch số 911/KH-BQL ngày 15/3/2018 về việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Ban Quản lý năm 2018 nhằm thực thi công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, góp phần thu hút đầu tư vào KCX-KCN.

 • Triển khai thực hiện các công trình thi đua đã đăng ký với Ban Thi đua khen thưởng Thành phố: Thông báo cho doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước hạn; Thông tin đến các doanh nghiệp qua hệ thống thư điện tử.

 • Tổ chức báo cáo kết quả triển khai, tổng kết đánh giá phong trào thi đua trước ngày 31/01/2019; Tổ chức bình chọn và khen thưởng các tập thể, cá nhân.

2.3 Phát động thi đua hưởng ứng Cuộc vận động nhân dân không xả rác:

a) Đối với Ban Quản lý:

 • Vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý, các đơn vị trực thuộc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, phân loại rác tại nguồn, xả rác đúng nơi quy định.

 • Tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình xử lý chất thải và công tác bảo vệ môi trường theo định kỳ, đột xuất đối với các Công ty Phát triển hạ tầng và doanh nghiệp trong KCX-KCN theo quy định của pháp luật.

 • Rà soát, đánh giá để nhân rộng các giải pháp, mô hình thực hiện có hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường tại các Công ty Phát triển hạ tầng và các Doanh nghiệp trong KCX-KCN.

 • Phối hợp với Công đoàn các KCX và CN Thành phố, Đoàn các KCX-KCN Thành phố tổ chức tuyên truyền đến doanh nghiệp, người lao động, đoàn viên thanh niên đang làm việc trong các doanh nghiệp KCX-KCN không xả rác bừa bãi, thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn nhằm thay đổi nhận thức, tạo thói quen xả rác đúng nơi quy định, từng bước thay đổi hành vi thiếu ý thức làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

b) Đối với các Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN:

 • Thực hiện Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020; trong đó Ban Quản lý triển khai với các Công ty Phát triển hạ tầng cụ thể như sau:

 • Xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai phân loại CTRSH đến các doanh nghiệp, đơn vị thu gom CTRSH trong KCX/KCN. Nội dung bao gồm: Thời gian thực hiện, cách thức phân loại, cách thức lưu chứa, chuyển giao của chủ nguồn thải, chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất, yêu cầu các đơn vị thu gom CTRSH phải đáp ứng phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH sau khi phân loại.

 • Thường xuyên thực hiện tuyên truyền, vận động các  doanh nghiệp đảm bảo thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; không xả rác bừa bãi; thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.

 • Phối hợp Ban Quản lý và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong KCX-KCN, rà soát các đơn vị thực hiện thu gom CTRSH trong KCX/KCN. Những đơn vị không đủ điều kiện năng lực, phương tiện thu gom thì thông báo đến chủ nguồn thải để chọn đơn vị thu gom khác phù hợp hoặc đề nghị xử phạt theo quy định.

c) Đối với Doanh nghiệp trong KCX-KCN:

 • Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn bố trí 02 thùng rác thải (rác hữu cơ và rác còn lại); không xả rác bừa bãi; tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn theo đúng quy định.

 • Vận động người lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xả rác đúng nơi quy định.

d) Đối với người lao động trong KCX-KCN:

Thực hiện không xả rác nơi công cộng, không xả rác xuống kênh, rạch, cống thoát nước, hố ga… để làm sạch doanh nghiệp, KCX-KCN nói riêng và Thành phố nói chung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Ban có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện.

2. Lãnh đạo các đơn vị phối hợp cùng các đoàn thể có trách nhiệm triển khai tổ chức phát động thi đua theo Kế hoạch này tại đơn vị, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao; vận động CC, VC, NLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua với tinh thần tự giác cao và đạt hiệu quả thiết thực; tổng kết kết quả thực hiện phong trào thi đua đồng thời đề xuất kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc đóng góp tích cực phong trào thi đua.

3. Toàn thể CB,CC,VC, NLĐ, các đơn vị ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao và các nội dung phát động thi đua theo Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm hoàn thành kế hoạch năm 2018 và đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/02/2019) của Ban Quản lý./. 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45937848