Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
THI ĐUA KHEN THƯỞNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Thực hiện Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”

Thực hiện công văn số 4535/SNV-CCHC ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc tiếp tục thực hiện Tháng cao điểm thực hiện “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”...

Thực hiện công văn số 4535/SNV-CCHC ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc tiếp tục thực hiện Tháng cao điểm thực hiện “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) tiếp tục triển khai các nội dung tại công văn số 1372/BQL-VP ngày 25 tháng 5 năm 2021, cụ thể như sau:

1.  Quán triệt Tháng cao điểm chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” cho toàn thể công chức, người lao động của cơ quan.

2.  Phát động thi đua đến toàn thể công chức, người lao động như sau: 70% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết sớm.

3.  Tổ chức tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với các thủ tục hành chính sau:

   3.1. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Thời gian quy định là 03 ngày.

   3.2. Thủ tục Thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Thời gian quy định là 05 ngày.

   3.3. Thủ tục Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời gian quy định là 03 ngày.

   3.4. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Thời gian quy định là 01 ngày.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45937914