Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Hướng dẫn khen thưởng hàng năm

Để ghi nhận thành tích và kịp thời động viên phong trào thi đua của đơn vị, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) hướng dẫn khen thưởng hàng năm đối với các Công ty phát triển kinh doanh hạ tầng và các doanh nghiệp trong KCX-KCN như sau:

I. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG:

1. Tiêu chuẩn chung:

a) Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả (hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, có tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận,...).

b) Chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh (lao động, môi trường, thuế, bảo hiểm xã hội,...).

c) Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tốt cho người lao động.

d) Mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp hài hòa (không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công trái pháp luật).

e) Tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động.

f) Trích nộp kinh phí công đoàn theo đúng quy định.

2. Tiêu chuẩn đối với Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN:

a) Bao gồm các tiêu chí quy định tại khoản 1, Mục I công văn này.

b) Hạ tầng kỹ thuật:

 • Đối với các khu đã hoạt động ổn định:

   + Hoàn thành tối thiểu 90% khối lượng các công trình theo quy hoạch/ dự án được duyệt, bao gồm: đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sạch, diện tích cây xanh, các khu xử lý nước thải, chất thải,…

   + Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm cung ứng tốt hạ tầng và tiện ích công cộng cho hoạt động ổn định của doanh nghiệp trong KCX-KCN; trích nộp phí duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng theo quy định.

 • Đối với các khu mới hoạt động:

   + Triển khai xây dựng các công trình theo tiến độ, kế hoạch hàng năm.

   + Hoàn thành tối thiểu 01 công trình tiện ích phục vụ người lao động.

c) Hạ tầng xã hội: có các dịch vụ phục vụ cho người lao động và nhà đầu tư như: khu giải trí, khu đào tạo nghề, nhà lưu trú, trạm y tế, trung tâm sinh hoạt công nhân,... góp phần phát triển các công trình xã hội địa phương.

d) Hiệu quả KCN: đạt hiệu quả kinh doanh cao trong việc phát triển hạ tầng KCX-KCN qua các chỉ tiêu: diện tích đất cho thuê, vốn đầu tư xây dựng hạ tầng/1ha, doanh thu hằng năm, lợi nhuận thu được từ hoạt động phát triển và kinh doanh KCX-KCN, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư theo ngành nghề phù hợp với quy hoạch ngành nghề của KCX-KCN và định hướng của Thành phố.

e) Bảo vệ môi trường: nhà máy xử lý nước thải tập trung vận hành ổn định, đạt tiêu chuẩn; phối hợp tốt với Ban Quản lý trong công tác bảo vệ môi trường.

f) An ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy:

 • Thường xuyên củng cố đội bảo vệ về số lượng và chất lượng về trình độ nghiệp vụ bảo vệ, đáp ứng được công tác giữ gìn an ninh, trật tự trong khu; tuần tra thường xuyên, xử lý nhanh các vụ việc xảy ra trong KCX-KCN.

 • Có tổ chức sơ kết hàng năm công tác an ninh trật tự với công an địa phương và các doanh nghiệp trong khu.

 • Có thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy; trang bị đầy đủ xe chữa cháy, các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, diễn tập cứu hộ phòng cháy chữa cháy.

g)   Xây dựng phong trào đời sống văn hoá trong các KCX-KCN: tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực phục vụ cho công nhân làm việc tại các KCX-KCN.

3. Tiêu chuẩn đối với các doanh nghiệp trong KCX, KCN:

a) Bao gồm các tiêu chí quy định tại khoản 1, Mục I công văn này.

b) Có đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, công nghệ sản xuất tiên tiến hoặc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, bảo vệ môi trường; có đầu tư xây dựng nhà ở công nhân.

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

1. Khen thưởng cấp Ban Quản lý:

 • Giấy khen Ban Quản lý: theo Mục I của Hướng dẫn này.

 • Kỉ niệm chương Ban Quản lý (chỉ được xét tặng 01 lần): Tiêu chuẩn xét tặng cho cá nhân có quá trình công tác tại doanh nghiệp từ 3 năm trở lên, đã góp phần trực tiếp trong quá trình xây dựng và phát triển KCX-KCN, mang lại hiệu quả thiết thực và kinh tế, xã hội, thực hiện đúng các chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

2. Khen thưởng cấp Thành phố:

 • Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố cho tập thể và cá nhân: quy định tại Điều 34 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND.

 • Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân thành phố cho tập thể nhân kỷ niệm ngày ngày truyền thống 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm…: quy định tại Điều 35 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND.

 • Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho cá nhân: quy định tại Điều 36 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND.

Ghi chú: Ban Quản lý sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong số các tập thể, cá nhân có 02 lần liên tục được Ban Quản lý tặng Giấy khen về thành tích hàng năm.

3. Khen thưởng cấp Nhà nước:

 • Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân: quy định tại Điều 33 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND.

 • Huân chương các loại cho tập thể và cá nhân: quy định từ Điều 24 đến Điều 31 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND.

III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

1. Thành phần: theo Phụ lục đính kèm

 • Văn bản đề nghị khen thưởng;

 • Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng;

 • Bảng tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân;

 • Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân;

 • Công văn hiệp y khen thưởng của Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN (đối với doanh nghiệp hoạt động trong KCX-KCN);

 • Công văn xác nhận Công ty hoàn thành nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội, trích nộp kinh phí công đoàn của cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và Công đoàn;

 • Bản photo các giấy khen, bằng khen đã đạt được (nếu có).

2. Số lượng:

 • Đối với khen thưởng cấp Ban Quản lý: 02 bộ bản chính.

 • Đối với khen thưởng cấp Thành phố: 03 bộ bản chính.

 • Đối với khen thưởng cấp Nhà nước: 07 bộ bản chính.

3. Thời gian nộp:

 • Đối với khen thưởng cấp Ban Quản lý: trước ngày 01 tháng 11 hàng năm.

 • Đối với khen thưởng cấp Thành phố và cấp Nhà nước: tùy theo đề nghị của doanh nghiệp.

IV. LƯU Ý:

 • Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, địa chỉ số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1; đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ email: ntmychau@hepza.gov.vn.

 • Phụ lục và Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND download tại trang thông tin điện tử của Ban Quản lý www.hepza.gov.vn mục Thông tin chỉ đạo.

 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Ban Quản lý (bà Nguyễn Thị Mỹ Châu – chuyên viên Văn phòng phụ trách thi đua khen thưởng), điện thoại: 38290405 (Ext: 22) hoặc 0907.201.348, email: ntmychau@hepza.gov.vn, fax: 38294271.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng năm 2016./.

Tải Phụ lục, Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND tại đây.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45342719