Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Báo cáo Giám sát đánh giá đầu tư (Đối với Dự án không sử dụng nguồn vốn nhà nước)

1. Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án

 • Thời hạn báo cáo: Trước khi khởi công dự án 15 ngày

 • Biểu mẫu: Mẫu 11 - Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

 • Lưu ý: Đối với dự án không thuộc diện cấp GCNĐT

2. Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư

 • Thời hạn báo cáo:

      + Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 10/7

      + Báo cáo năm: Trước ngày 10/02 của năm sau năm báo cáo

 • Biểu mẫu: Mẫu 12 - Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

3. Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khai thác, vận hành

 • Thời hạn báo cáo: Trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án 15 ngày

 • Biểu mẫu: Mẫu 13 - Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

 • Lưu ý: Đối với dự án không thuộc diện cấp GCNĐT

4. Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành

 • Thời hạn báo cáo:

      + Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 10/7

      + Báo cáo năm: Trước ngày 10/02 của năm sau năm báo cáo

 • Biểu mẫu: Mẫu 14 - Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

5. Báo cáo đánh giá kết thúc

 • Thời hạn báo cáo: Khi chấm dứt dự án đầu tư.

 • Biểu mẫu: Tham khảo nội dung Mẫu 13 Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT.

Quý Doanh nghiệp vui lòng nộp các loại báo cáo trên về Phòng Hỗ trợ và Giám sát Đầu tư – Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Sđt: 028. 3823.2574).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36041993