Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Tổng hợp tình hình sử dụng nước của các Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp năm 2017, 2018 và 2019

Nhằm có cơ sở cung cấp thông tin về tình hình nước sử dụng trong Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp cho Liên danh tư vấn Sweco Danmark A/S và Nihon Suido Consultants Co.,Ltd thực hiện lập đồ án “Cập nhật và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước Thành phố” (gói thầu TV-09) do Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn 2 làm Chủ đầu tư.

Ban Quản lý đã ban hành công văn số 402/BQL-MT ngày 17 tháng 2 năm 2020 đề nghị các Công ty Phát triển Hạ tầng KCX, KCN kê khai tình hình sử dụng nước tại các khu theo mẫu đính kèm và gửi về Phòng Quản lý môi trường - Ban Quản lý trước ngày 24 tháng 02 năm 2020 (đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ hộp thư nhntan.hepza@tphcm.gov.vn) để tổng hợp./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40617145