Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong khu chế xuất, khu công nghiệp

Thực hiện Công văn số 1457/UBND-KT ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố và Công văn số 11183/SLĐTBXH-LĐ ngày 28/4/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ, biểu mẫu nêu tại Khoản 3 Mục III và Khoản 3 Mục IV Công văn số 1457/UBND-KT ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong khu chế xuất, khu công nghiệp như sau:

I. Chính sách hỗ trợ người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương:

1. Đối tượng hỗ trợ:

Người lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 5 Điều 32 Bộ luật Lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 116 Bộ luật Lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Thời gian tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên trong giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020; thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/2/2020 trở đi.

- Có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Lưu ý: doanh nghiệp phải gửi báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về Ban Quản lý trước khi nộp hồ sơ nhận hỗ trợ.

2. Mức và thời gian hỗ trợ:

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Thời gian hỗ trợ: chi hàng tháng theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, tối đa không quá 03 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

3. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị của người lao động theo Mẫu số 1

- Văn bản đề nghị của doanh nghiệp theo Mẫu số 2 và Danh sách người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch Covid-19 theo Mẫu số 3

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp.

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Lưu ý: trường hợp người lao động đề nghị hỗ trợ cho tháng tiếp theo thì hồ sơ đề nghị chỉ gồm Mẫu số 1, 2 và 3.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện:

a) Người lao động có đơn đề nghị được hỗ trợ trong thời gian tạm hoạn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương gửi đến người sử dụng lao động.

b) Doanh nghiệp lập bảng tổng hợp danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; công khai bảng tổng hợp danh sách tại doanh nghiệp; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) xác nhận; đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận.

Tùy theo tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-19 và thời hạn thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho người lao động.

c) Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

d) Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ban Quản lý thẩm định, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo đúng danh sách đã được phê duyệt. Trong trường hợp không hỗ trợ, Ban Quản lý trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

II. Chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

1.  Đối tượng hỗ trợ:

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau đây:

- Chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2020 đến hết ngày 30/6/2020, trừ trường hợp: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

- Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Lưu ý: áp dụng trong trường hợp người lao động làm việc trong doanh nghiệp đã gửi báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về Ban Quản lý.

2. Mức và thời gian hỗ trợ:

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Thời gian hỗ trợ: chi hàng tháng theo thực tế người lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19, tối đa không quá 03 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

3. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị của người lao động theo Mẫu số 4.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu đối với Sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.

- Bản sao Chứng minh dân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

- Bản sao của một trong các giấy tờ sau:

   + Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

   + Quyết định thôi việc;

   + Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Lưu ý: trường hợp người lao động đề nghị hỗ trợ cho tháng tiếp theo thì hồ sơ đề nghị chỉ gồm Mẫu số 4.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện:

- Người lao động có nhu cầu hỗ trợ nộp hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ban Quản lý thẩm định, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho người lao động.

III. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý:

1. Trường hợp đối tượng thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, hiện nay chi trước theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND (mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng), sau đó chi hỗ trợ bổ sung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP (mức 800.000 đồng/người/tháng) để đảm bảo khoản hỗ trợ không vượt quá 1.800.000 đồng/người/tháng.

2. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương để được hỗ trợ tháng đầu tiên phải tròn tháng (tính tròn là 30 ngày), từ tháng thứ hai trở đi thì đủ 15 ngày tính tròn tháng, dưới 15 ngày thì không tính.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thắc mắc, doanh nghiệp và người lao động liên hệ Ban Quản lý (Phòng Quản lý Lao động), địa chỉ: số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, điện thoại số: (028) 38.232.575 - (028) 38.290.405, thư điện tử: laodong.hepza@tphcm.gov.vn để được hướng dẫn./.

(Nội dung và biểu mẫu tãi về tại đây)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40451860