Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Hướng dẫn khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Căn cứ Công văn số 5318/LĐTBXH-ATLĐ ngày 18/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 632/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 08/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý) tổ chức triển khai, xét chọn và đề nghị khen thưởng cho các cá nhân, tập thể thuộc khu chế xuất - khu công nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 đạt các tiêu chuẩn khen thưởng theo Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thành tích làm căn cứ để xem xét khen thưởng hàng năm dựa trên kết quả của các năm trước liền kề với năm xét tặng theo tiêu chuẩn như sau:

1. Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Được xét tặng cho tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác ATVSLĐ và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH.

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Được xét tặng cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong số các cá nhân, tập thể đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 38 Điều 1 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP (chú ý việc khen thưởng đối với người lao động trực tiếp). Báo cáo thành tích khen thưởng của cá nhân, tập thể thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 08/2017/TT-BNV và báo cáo theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. Báo cáo phải nêu bật được các thành tích của cá nhân, tập thể trong công tác ATVSLĐ.

3. Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Được xét tặng cho các cá nhân, tập thể đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH.

4. Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động hoặc Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Được xét tặng cho cá nhân, tập thể thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH và đạt các tiêu chuẩn về ATVSLĐ như sau:

- Hàng năm có kế hoạch bảo hộ lao động đáp ứng được yêu cầu ATVSLĐ, có dự trù kinh phí, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất;

- Có quy định phân công rõ chế độ trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động đối với từng cấp, từng chức danh quản lý; có cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách làm công tác bảo hộ lao động, có mạng lưới an toàn viên, có lực lượng phòng cháy, chữa cháy hoạt động hiệu quả;

- Có nội quy an toàn, quy trình sản xuất an toàn, nhiều biện pháp và đầu tư để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động;

- Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, quy định về bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật, cụ thể:

   + Chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ; trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện cấp cứu theo quy định và duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đảm bảo sử dụng hiệu quả những trang bị đó;

   + Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

   + Kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;

   + Khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   + Thực hiện tự kiểm tra về ATVSLĐ;

   + Thực hiện chế độ báo cáo về công tác ATVSLĐ theo quy định.

- Trong năm doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc bị thương nhiều người, không xảy ra cháy nổ (tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động không tính để xét khen thưởng);

- Đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ, phát động Tháng hành động về ATVSLĐ.

5. Thủ tục, hồ sơ và quy trình xét khen thưởng

- Thủ tục, hồ sơ và hiệp y Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tại khoản 7, Điều 45, Điều 47 và Điều 57 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. Hồ sơ bao gồm 03 bộ bản chính: Tờ trình, biên bản, báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng và hiệp y khen thưởng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các văn bản xác nhận theo quy định.

- Đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH, riêng mẫu báo cáo thành tích thực hiện theo Mẫu số 07 hoặc 08 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, báo cáo phải nêu bật được các thành tích của cá nhân, tập thể trong công tác ATVSLĐ trên cơ sở đánh giá các tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định.

- Đối với hình thức khen thưởng Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động hoặc Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, hồ sơ gồm 02 bản chính mẫu báo cáo thành tích được thực hiện theo Khoản 4 Công văn này.

Doanh nghiệp căn cứ vào thành tích đã đạt được phù hợp các tiêu chuẩn khen thưởng kể trên để đề nghị hình thức khen thưởng và nộp hồ sơ khen thưởng cho phù hợp.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng và bảng tổng hợp đề nghị khen thưởng (đính kèm) gửi về Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, Quận 1) trước ngày 25/01/2019 (thứ Sáu). Những hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không xem xét đề nghị khen thưởng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý, điện thoại 38.232.575 – 38.290.405 (số nội bộ 34, 35), email: laodong.hepza@tphcm.gov.vn./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43636403