Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thực hiện Thông tư 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại các KCX, KCN

Căn cứ yêu cầu tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Quản lý đã ban hành công văn số 319/BQL-MT ngày 10 tháng 2 năm 2020 đề nghị các Công ty Phát triển Hạ tầng KCX, KCN thực hiện báo cáo theo biểu mẫu đính kèm và gửi về Phòng Quản lý Môi trường - Ban Quản lý trước ngày 22 tháng 02 năm 2020 (đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ hộp thư hthieu.hepza@tphcm.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40451833