Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tại các khu chế xuất, khu công nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Hướng dẫn số 4784/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tại các khu chế xuất, khu công nghiệp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động.

 Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

2. Yêu cầu:

 Tổ chức các hoạt động có hiệu quả và phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất; đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

 Tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động sản xuất có nhiều nguy cơ tiềm ẩn rủi ro mất an toàn về an toàn, vệ sinh lao động.

II. CHỦ ĐỀ - THỜI GIAN TỔ CHỨC:

1. Chủ đề:

“Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

2. Thời gian tổ chức: 

Thời gian tổ chức: từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Tuyên truyền, phát động người lao động tham gia hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020:

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 phù hợp với đặc điểm tình hình doanh nghiệp đảm bảo thiết thực hiệu quả, hướng về người lao động, có tính sâu rộng và lan tỏa lớn.

- Thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trong khu vực doanh nghiệp (theo một trong các nội dung đính kèm).

- Tổ chức phát thanh tuyên truyền các bài viết, thông tin, tờ rơi và các hình thức tuyên truyền khác về nội dung thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh, xanh, sạch, đẹp.

- Tùy theo điều kiện, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh lao động nâng cao nhận thức và ý thức của người lao động trong việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố mất an toàn phù hợp theo chủ đề Tháng hành động.

2. Thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

- Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, lực lượng sơ cấp cứu tại chỗ theo quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động như: trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; quan trắc môi trường lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện bồi dưỡng độc hại cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Thực hiện xây dựng đầy đủ các nội quy, quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất của đơn vị, các quy trình an toàn vệ sinh lao động cho những công việc, địa điểm sản xuất có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ.

- Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định pháp luật; phổ biến việc sử dụng an toàn các máy móc, thiết bị và dụng cụ bảo hộ lao động.

- Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; lắp các biển báo, rào chắn những khu vực nguy hiểm có nguy cơ tai nạn lao động; bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, đảm bảo điều kiện hoạt động an toàn của thiết bị.

- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

- Tùy theo tình hình điều kiện cụ thể tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc thân nhân người chết do tai nạn lao động.

- Các doanh nghiệp thực hiện tổng hợp báo cáo hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 (theo mẫu báo cáo đính kèm) gửi về Phòng Việc làm - An toàn Lao động thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (địa chỉ: số 31 đường 13, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) trước ngày 30/6/2020./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40616626