Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Về thực hiện và gửi báo cáo tài chính, thống kê năm 2017 của các dự án đầu tư tại các KCX-KCN Thành phố

Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị chủ đầu tư của các dự án tại các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo tài chính, thống kê năm 2017 và gửi kịp thời theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp (viết tắt là Thông tư 200/2014); Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam (viết tắt là Thông tư 16/2015); Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư (viết tắt là Thông tư 22/2015)đến Ban Quản lý như sau:

1. Báo cáo tài chính

Thời gian gửi:

  • Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh nộp chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm 2017;

  • Các doanh nghiệp còn lại nộp chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm 2017.

Lưu ý: Báo cáo tài chính năm của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải kiểm toán.

2. Báo cáo hoạt động đầu tư

Đối với các tổ chức kinh tế thực hiện dự án có vốn đầu tư nước ngoài:

  • Thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư năm 2017 trực tuyến tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo Biểu 3 Thông tư 16/2015;

  • Thời gian thực hiện gửi báo cáo: Trước ngày 31 tháng 3 năm 2018.

Đối với các tổ chức kinh tế thực hiện dự án có vốn đầu tư trong nước:

  • Thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư bằng văn bản theo Biểu 3 Thông tư 16/2015;

  • Thời gian thực hiện gửi báo cáo: Trước ngày 31 tháng 3 năm 2018.

3. Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

Thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ năm 2017 trong giai đoạn khai thác vận hành bằng văn bản theo Mẫu số 14 Thông tư  22/2015.

Thời gian gửi: Trước ngày 10 tháng 02 năm 2018.

4. Địa chỉ nhận báo cáo tài chính, thống kê

Chủ đầu tư của cáx dự án gửi báo cáo tài chính, thống kê bằng văn bản đến Văn phòng - Ban Quản lý, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, thống kê

Ban Quản lý đề nghị chủ đầu tư của các dự án nghiêm túc thực hiện báo cáo tài chính, thống kê năm 2017 và gửi đến Ban Quản lý kịp thời gian theo qui định.

Ban Quản lý sẽ phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính Thành phố, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố thực hiện xử phạt vi phạm các quy định về kế toán và hoạt động đầu tư tại Việt Nam được quy định tại Điều 10 Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập và Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần được hướng dẫn hay hỗ trợ đề nghị chủ đầu tư liên hệ Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý, số điện thoại: 028 38232576 (đối với nội dung tại Mục 1 và Mục 2); Phòng Hỗ trợ và Giám sát đầu tư, số điện thoại 028 38232574 (đối với nội dung tại Mục 3).

(Công văn số: 4176/BQL-DN ngày 05/12/2017 tải tại đây)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43636507