Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12/12/2017 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND...

Ngày 12/12/2017 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy định này quy định cơ chế quản lý, điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

  1. Hướng dẫn thực hiện công tác bình ổn giá theo thẩm quyền.

  2. Quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan trong việc định giá của Nhà nước; lập, trình, thẩm định phương án giá; hồ sơ và thủ tục hiệp thương giá; kiểm tra các yếu tố hình thành giá; biểu mẫu và thủ tục đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ.

Đối tượng điều chỉnh là các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; người tiêu dùng; cơ quan nhà nước (Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện), tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bình ổn giá; định giá, hiệp thương giá; kiểm tra yếu tố hình thành giá; kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 69/2005/QĐ-UB ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35370711