Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Kế hoạch thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia

Ngày 17/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1258/QĐ-TTg...

Ngày 17/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1258/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, các bộ, ngành phải hoàn thành việc rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 theo hướng áp dụng đầy đủ nguyên tắc quản lý rủi ro trên cơ sở đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; thực hiện công nhận lẫn nhau; ưu tiên và tạo thuận lợi đối với các mặt hàng khuyến khích xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất mà trong nước chưa sản xuất được; giải quyết các nội dung vướng mắc.

Đồng thời, bổ sung 44 thủ tục hành chính trong đó: 06 thủ tục hành chính của Bộ Công Thương; 12 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 15 thủ tục hành chính của Bộ Y tế; 06 thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng; 03 thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 01 thủ tục hành chính của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 01 thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, bãi bỏ 38 thủ tục hành chính gồm: 14 thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng; 03 thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước; 01 thủ tục hành chính của Bộ Y tế; 05 thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 01 thủ tục hành chính của Bộ Công thương; 04 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 08 thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 02 thủ tục hành chính của Bộ Công an.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39291396