Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động...

Thực hiện Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý Môi trường Y tế đã ban hành Công văn số 220/MT-LĐ ngày 18/3/2019 về việc công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường vệ sinh lao động.

Theo đó, tính đến ngày 15/3/2019 đã có 149 đơn vị thực hiện hoàn chỉnh thủ tục công bố theo quy định, gồm 23 đơn vị thuộc Trung ương và 126 đơn vị do các Sở Y tế công bố.

Thông tin danh sách của 149 đơn vị theo file đính kèm, được tải từ trang web www.vihema.gov.vn của Cục Quản lý Môi trường Y tế.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38634165