Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Môi trường Môi trường

Thực hiện khai báo Danh mục hóa chất Bảng 1 thuộc Công ước CWC (1/9/2020 16:39)

Ngày 04/8/2020, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 5662/BCT-HC...


Ngày 04/8/2020, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 5662/BCT-HC về thông báo về việc bổ sung hóa chất Bảng 1 vào Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (Công ước CWC), nhằm thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp về 4 dòng hóa chất mới được bổ sung vào Danh mục hóa chất Bảng 1 thuộc Công ước CWC, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 2224/BQL-MT ngày 01/9/2020, cụ thể như sau:

Thông tin về 4 dòng hóa chất mới được bổ sung vào Danh mục hóa chất Bảng 1 thuộc Công ước CWC bao gồm:

+ P-Alkyl (H hoặc ≤C10, gồm cả cycloalkyl) N-(1-(diakyl(≤C10, gồm cả cycloalkyl) amino)) alkylidene (H hoặc ≤C10, gồm cả cycloalkyl) phosphoramidic flourides và các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng.

+ O-alkyl (H hoặc ≤C10, gồm cả cycloalkyl) N-(1-(diakyl (≤ C10, gồm cả cycloalkyl) amino)) alkylidene (H hoặc ≤C10, gồm cả cycloalkyl) phosphonamidofluoridate và các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng.

+ Methyl-(bis(diethylamino)methylene) phosphonamidofluoridate.

+ Carbamate (bậc bốn và bậc hai của dimethylcarbamoyloxypyridines) Bậc 4 của dimethylcarbamoyloxypyridines: 1-[N,N-dialkyl (≤C10)-N-(n-(hydroxyl, cyano, acetoxy)alkyl (≤C10)) ammonio]-n-[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolinyl)-N, N-dialkyl(≤C10) ammonio]decane dibromide (n= 1-8)); Bậc 2 của dimethylcarbamoyloxypyridines: 1,n-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]-alkane-(2,(n-1)-dione)dibromide (n=2-12).

Đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến các hóa chất nêu trên liên hệ với Bộ Công Thương để khai báo theo quy định và có văn bản gửi về Sở Công Thương (Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường) để tổng hợp thông tin./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Trao đổi khó khăn, vướng mắc liên quan đến xây dựng công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh(21/8/2020)
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) tổ chức tập huấn “Công tác bảo vệ môi trường và an toàn hóa chất năm 2020”(29/7/2020)
Dự thảo “Hướng dẫn kỹ thuật phân loại, lưu giữ, chuyên giao, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố”(27/7/2020)
Hướng dẫn thủ tục vận hành thử nghiệm và thủ tục xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường(23/7/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38412573