Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Môi trường Môi trường

GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẦT THẢI NGUY HẠI 2017 (10/9/2018 22:32)

Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 8207/STNMT-CTR ngày 27/8/2018 thông báo thời gian gia hạn nộp báo cáo quản lý Chất thải nguy hại...


Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 8207/STNMT-CTR ngày 27/8/2018 thông báo thời gian gia hạn nộp báo cáo quản lý Chất thải nguy hại định kỳ năm 2017.

Theo đó, các doanh nghiệp chưa nộp báo cáo quản lý CTNH năm 2017 nhanh chóng thực hiện báo cáo (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017 theo mẫu tại Phụ lục 4A ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT) và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 25/9/2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018(27/6/2018)
Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố(17/8/2017)
Giải thưởng môi trường 2016(18/8/2016)
Khánh thành hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải sau xử lý tại các KCX – KCN, KCNC Tp.HCM(26/1/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34919122