Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc (13/11/2018 10:12)

Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...


Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 8 Đối thoại tại nơi làm việc

1. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện định kỳ hoặc khi một bên có yêu cầu.

2. Nội dụng đối thoại, số lượng, thành phần tham gia đối thoại, thời gian, thời điểm đối thoại, quy trình tổ chức đối thoại thực hiện theo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nới làm viêc của doanh nghiệp. Thời điểm tổ chức đối thoại định kỳ trùng với thời điểm tổ chức hội nghị người lao động quy định tại Điều 9 Nghị định thì doanh nghiệp không phải tổ chức đối thoại định kỳ.

Điều 9 Hội nghị người lao động

1. Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở tổ chức thực hiện. Hội nghị người lao động được tổ chức ít nhất một năm một lần.

2. Hội nghị người lao động được tổ chức toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.

3. Nội dung hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật lao động.

4. Hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, trách nhiệm tổ chức và thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động thực hiện theo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp.

Điều 12 Hiệu lực thi hành

1. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định ngày có hiệu lực thi hành.

2. Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ tổ chức hội nghị người lao động theo quy đinh tại Điều 9 và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bằng văn bản theo quy định tại Điều 11 của Nghị định./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Tổng kết Hội thi giao lưu văn hóa – thể thao Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (mở rộng) lần thứ XII năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh(12/11/2018)
Hội nghị đối thoại về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp(9/11/2018)
Khối thi đua 9 trao nhà tình thương tại ấp 2, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè(5/11/2018)
Hướng dẫn xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh(5/11/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34918874