Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tin về nội dung Thông tư số 66/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các đơn vị tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp

Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2020/TT-BTC...

Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2020/TT-BTC về hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các đơn vị tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ (bao gồm công ty niêm yết, doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con).

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng khuyến khích các doanh nghiệp khác xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Thông tư.

Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ được bố cục thành 4 Chương, 32 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38525618