Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin về quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (24/5/2018 13:13)

Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 để thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư...


Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 để thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và bãi bỏ các nội dung quy định về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án PPP tại các Điều 10, 17, 19, 24 và 33 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư công. Theo đó, có một số nội dung sửa đổi chính như sau:

  • Về thẩm quyền hướng dẫn: các bộ, cơ quan ngang bộ trực tiếp hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình, không cần phải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư như quy định trước đây.

  • Bỏ “chi phí lựa chọn nhà đầu tư” trong các loại chi phí tổ chức chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án.

  • Về nguồn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư: các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động hình thành nguồn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư dự án dựa trên khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp của mình, thay vì trước đây do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị và cấp phát lại cho các đơn vị.

  • Bổ sung nội dung về ký kết hợp đồng dự án: các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc bộ, ngành, địa phương mình ký kết và thực hiện hợp đồng dự án nhóm B và nhóm C, trừ trường hợp áp dụng hợp đồng dịch vụ theo pháp luật chuyên ngành.

  • Bổ sung thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư: dự án do các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập, tùy theo quy mô vốn hoặc hình thức hợp đồng sẽ do Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án của địa phương mình không thuộc thẩm quyền của các cơ quan nêu trên.

  • Thay đổi trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tổ chức, đơn vị quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, thay vì tự lập báo cáo nghiên cứu khả thi như trước đây.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19/6/2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin về quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước(21/5/2018)
Thông tin Chương trình tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp Việt Nam do SAMSUNG tổ chức.(15/5/2018)
Thông tin về quy định pháp luật đối với bảo hiểm nông nghiệp(11/5/2018)
Thông tin Đoàn khảo sát thị trường Xúc tiến thương mại và Đầu tư vào thị trường Cuba(9/5/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38672375