Categories
form for epz-iz infrastructure company

Theo quy định tại Mục l và n,  Khoản 2, Điều 37 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về Khu chế xuất, Khu công nghiệp và Khu kinh tế thì Ban quản lý có nhiệm vụ đánh giá hiệu quả đầu tư trong KCX-KCN và thực hiện các báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình xây dựng và phát triển KCX-KCN, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (gọi tắt là Ban quản lý) đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN thực hiện các báo cáo thống kê theo đúng thời gian quy định (tải file đính kèm tại đây hoặc tải xuống từ trang web: www.hepza.hochiminhcity.gov.vn)

- Mẫu báo cáo theo Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý và các Công ty Phát triển hạ tầng KCX-CN (đính kèm tải tại đây)

------------------------------------------------

Biểu mẫu Báo cáo định kỳ hiện trạng KCX - KCN tại đây

Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển các KCX/KCN, Ban quản lý rất mong sự hợp tác và thực hiện của các Công ty phát triển hạ tầng.