Categories
Form for Business

Phiếu khảo sát về tiếp cận nguồn vốn tín dụng năm 2023 tại đây khảo sát online tại đây.

                               ------------------------------------------------

- Phiếu khảo sát về tiếp cận nguồn vốn tín dụng năm 2022 tại đây khảo sát online tại đây.

------------------------------------------------

- Mẫu biểu Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2022 (theo thông báo số 851/TB-BQL ngày 07/4/2022) tại đây

------------------------------------------------

Phiếu khảo sát về tình hình triển khai dự án tại các KCX-KCN năm 2022 (khảo sát online tại đây  hoặc phiếu khảo sát qua đường bưu điện tải tập tin tại đây)

------------------------------------------------

- Mẫu biểu báo cáo phục vụ công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2021 tại đây

------------------------------------------------

- Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường tại đây

------------------------------------------------

- Nhập thông tin doanh nghiệp tại đây

------------------------------------------------

- Bảng thống kê chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại năm 2018 theo Công văn 1969/BQL-MT ngày 08-5-2019 (đính kèm tải tại đây)

------------------------------------------------

- Mẫu Báo cáo nhanh số liệu năm 2017 tại doanh nghiệp trong KCX-KCN theo Thông báo 3310/TB-BQL ngày 27-9-2017 (đính kèm tải tại đây)

------------------------------------------------

- Mẫu thực hiện thu thập thông tin nhu cầu lao động tại doanh nghiệp trong KCX-KCN theo Công văn 2451/BQL-LĐ ngày 01-8-2017 (đính kèm tải tại đây)

------------------------------------------------

- Mẫu thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư (đính kèm tải tại đây)

------------------------------------------------

- Tài liệu Tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn vệ sinh lao động và các quy định liên quan năm 2016 (đính kèm tải phần 1 phần 2)

------------------------------------------------

- Mẫu đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (đính kèm tải tại đây)

------------------------------------------------

Theo quy định tại Mục l,  Khoản 2, Điều 37 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về Khu chế xuất, Khu công nghiệp và Khu kinh tế thì Ban quản lý có nhiệm vụ nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế; Nhằm đánh giá hiệu quả đầu tư trong KCX-KCN và thực hiện các báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình xây dựng và phát triển KCX-KCN, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (gọi tắt là Ban quản lý) đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các báo cáo thống kê theo đúng thời gian quy định (tải file đính kèm các biểu mẫu báo cáo tải tại đây hoặc tải xuống từ trang web: www.hepza.hochiminhcity.gov.vn).

------------------------------------------------

- Mẫu báo cáo hoạt động hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, mua bán nội địa (mẫu báo cáo tải tại đây)

------------------------------------------------

- Phiếu khảo sát nhu cầu doanh nghiệp về nhu cầu xúc tiến thương mại (phiếu khảo sát tải tại đây)

------------------------------------------------

- Kế hoạch chi tiết chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 (file đính kèm tải tại đây).

------------------------------------------------

- Thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1060/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/02/2015 về việc chuyển đổi toàn bộ dữ liệu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị doanh nghiệp thực hiện việc rà soát, đối chiếu thông tin đăng ký doanh nghiệp (file đính kèm tải tại đây)

------------------------------------------------

Bảng Tổng hợp báo cáo định kỳ

STT

Loại báo cáo

Biểu mẫu quy định

Tập tin

 

1

Khai trình việc sử dụng lao động khi Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động

Mẫu số 5-Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH

Tải về

2

Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu 7 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

Tải về

3

Báo cáo tài chính

Thông tư 200/2014/TT-BTC

 

4

Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Mẫu A.III.1, A.III.2 - Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT

Tải về 

5

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Mẫu A1 và A2  - Phụ lục 5

Thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Tải về

6

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án

Mẫu 11 - Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

Tải về

7

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư

Mẫu 12 - Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

Tải về

8

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khai thác, vận hành

Mẫu 13 - Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

Tải về

9

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành

Mẫu 14 - Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

Tải về

10

Báo cáo đánh giá kết thúc

 

 

------------------------------------------------

Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển các KCX-KCN, Ban quản lý rất mong sự hợp tác và thực hiện của các Doanh nghiệp.