Categories
Phòng quản lý Lao Động
Xem tất cả1

Trưởng phòng


 

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên

Điện thoại: 3823.2575

Email: nthlien.hepza@tphcm.gov.vn

Chức năng: Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý trong công tác quản lý Nhà nước về lao động tại các KCX, KCN theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

1. Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCX, KCN.

2. Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; báo cáo tình hình sử dụng lao động; tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài, báo cáo tình hình thay đổi lao động qua Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong KCX, KCN; nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hằng năm; thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong KCX, KCN.

3. Thực hiện theo ủy quyền về tiếp nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong KCX, KCN về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được.

4. Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Phối hợp giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

6. Tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động làm việc trong KCX, KCN; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong KCX, KCN.

7. Phối hợp với các đơn vị công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ trong KCX, KCN.

8. Phối hợp ban ngành, đoàn thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; theo dõi các vấn đề liên quan đến hoạt động của các hạ tầng xã hội phục vụ người lao động tại các KCX, KCN.

          9. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Ban Quản lý giao.