Categories
Phòng quản lý Môi Trường
Xem tất cả1

Trưởng phòng


 

Ông Trần Thanh Tùng

Điện thoại: 3911.8445

Email: tttung.hepza@tphcm.gov.vn

Chức năng: Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các KCX, KCN theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

1. Tổ chức, thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường; tổ chức kiểm tra vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư trong KCX, KCN theo ủy quyền.

2. Chủ trì kiểm tra, giải quyết các phản ánh về môi trường giữa các dự án trong KCX, KCN. Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các phản ánh về môi trường với tổ chức, cá nhân bên ngoài phạm vi KCX, KCN và phối hợp trong việc huy động lực lượng ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong KCX, KCN.

3. Phối hợp trong công tác quản lý chất thải rắn, cấp giấy phép khai thác nước dưới đất, thẩm định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh an toàn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

4. Theo dõi cập nhật thông tin về lượng nước sử dụng tại các KCX, KCN, giám sát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước và hướng dẫn việc tái sử dụng nước của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ, cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý để các doanh nghiệp trong KCX, KCN liên kết hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, chuyển đổi thành KCN sinh thái.

6. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại chứng nhận KCN sinh thái, thực hiện lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp, cấp lại Giấy chứng nhận KCN sinh thái cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN.

7. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại chứng nhận doanh nghiệp sinh thái, thực hiện lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và trình Lãnh đạo Ban Quản lý cấp, cấp lại Giấy chứng nhận Doanh nghiệp sinh thái cho doanh nghiệp.

8. Chủ trì phối hợp theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện KCN sinh thái và doanh nghiệp sinh thái và tham mưu chấm dứt hiệu lực, thu hồi và chứng nhận lại của KCN sinh thái và doanh nghiệp sinh thái.

9. Phối hợp triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm của các dự án đầu tư trong KCX, KCN.

         10. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Ban Quản lý giao.