Categories
Phòng quản lý Quy hoạch và Xây dựng
Xem tất cả1

Trưởng phòng


         

Ông Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại: 3823.5219

Email: ntbinh.hepza@tphcm.gov.vn

Chức năng: Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai tại các KCX, KCN theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

1. Thực hiện theo phân cấp, ủy quyền việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng KCX, KCN đã được phê duyệt; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong KCX, KCN thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Thực hiện theo phân cấp, ủy quyền việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi, hủy Giấy phép xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

3. Thực hiện theo phân cấp, ủy quyền về công tác quản lý chất lượng công trình đối với dự án, công trình xây dựng trong KCX, KCN.

4. Thực hiện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng trong KCX, KCN.

5. Kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng trong KCX, KCN.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng KCN, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể các quy hoạch này, trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt khi được cấp có thẩm quyền giao.

7. Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý xử lý theo quy định khi có sự cố công trình xây dựng xảy ra trong KCX, KCN.

8. Theo dõi, cập nhật thông tin quy hoạch của các KCX, KCN. Theo dõi, đôn đốc tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong KCX, KCN.

9. Phối hợp với các đơn vị trong công tác kết nối hạ tầng đến ranh KCX, KCN, quy hoạch và triển khai Khu dân cư liền kề KCN và theo dõi, đôn đốc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

10. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, sự vụ liên quan đến sử dụng đất, công trình trên đất trong KCX, KCN.

11. Phối hợp với các đơn vị công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong KCX, KCN; phối hợp thực hiện công tác phòng, chống thiên tai tại các KCX, KCN theo quy định.

          12. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Ban Quản lý giao.