Categories
Regulatory Documents
STT Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Lĩnh vực Tóm tắt Tải về
0 3776/TCHQ-GSQL 9/6/2020 Lao động Về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu Tải về
0 11/2022/NQ-HĐND 8/7/2022 Doanh Nghiệp Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tải về
0 41/2022/NĐ-CP 6/20/2022 Đầu tư Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế Tải về
0 38/2022/NĐ-CP 6/20/2022 (Xây dựng) Nhà ở công nhân Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Tải về
0 186/TB-TCT 6/3/2022 (Xây dựng) Nhà ở quy hoạch Thông báo về việc công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp đứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 78/2021/TT-BTC Tải về
0 31/2022/NĐ-CP 5/20/2022 Xuất nhập khẩu Nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Tải về
0 03/2022/TT-NHNN 5/20/2022 (Xây dựng) Thầu xây dựng ở nước ngoài Thông tư hướng dẫn Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Tải về
0 03/2022/TT-NHNN 5/20/2022 (Xây dựng) Cấp phép xây dựng Hướng dẫn Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Tải về
0 17/2022/NĐ-CP 1/31/2022 Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm... Tải về
0 15/2022/NĐ-CP 1/28/2022 Xuất nhập khẩu Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Tải về
0 122/2021/NĐ-CP 12/28/2022 (Xây dựng) Nhà ở quy hoạch Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Tải về
0 28/2021/TT-BLĐTBXH 12/28/2021 (Xây dựng) Cấp phép xây dựng Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tải về
0 53/2021/NĐ-CP 5/21/2021 Môi trường Về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 - 2022 Tải về
0 10/2022/NQ-HĐND 7/8/2022 Môi trường Nghị quyết quy định về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tải về
0 11/NQ-CP 1/30/2022 Khác Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình Tải về
0 18/2021/TT-BLĐTBXH 12/15/2021 Lao động Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng Tải về
0 126/NQ-CP 10/8/2021 Lao động Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Tải về
0 80/2021/NĐ-CP 8/26/2021 Doanh Nghiệp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
0 01/2021/TT-BLĐTBXH 6/3/2021 Khác Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
0 701/QĐ-BKHĐT 6/2/2021 Đầu tư Về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
0 53/2021/NĐ-CP 5/21/2021 Xuất nhập khẩu Về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 - 2022 Tải về
0 1357/QĐ-TCHQ 5/18/2021 Xuất nhập khẩu Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng Tải về
0 31/2021/TT-BTC 5/17/2021 Khác Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế Tải về
0 2224/TCHQ-PC 5/13/2021 Khác Về việc thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan Tải về
0 20/CT-TTg 5/7/2021 Khác Về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025 Tải về
0 17/2021/QĐ-TTg 4/6/2021 Lao động Quy định mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp Tải về
0 47/2021/NĐ-CP 4/1/2021 Doanh Nghiệp Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Tải về
0 44/2021/NĐ-CP 3/31/2021 Khác Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch covid-19 Tải về
0 17/2021/QĐ-TTg 3/31/2021 Lao động Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp Tải về
0 33/2021/NĐ-CP 3/29/2021 Khác Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh Tải về
0 35/2021/NĐ-CP 3/29/2021 Đầu tư Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Tải về
0 08/CT-TTg 3/26/2021 Khác Về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng Tải về
0 29/2021/NĐ-CP 3/26/2021 Đầu tư Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư Tải về
0 21/2021/NĐ-CP 3/19/2021 Khác Quy định thi hành Bộ Luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Tải về
0 10/2021/QĐ-TTg 3/16/2021 Doanh Nghiệp Quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao Tải về
0 18/2021/NĐ-CP 3/11/2021 Xuất nhập khẩu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Tải về
0 17/2021/TT-BTC 2/26/2021 Xuất nhập khẩu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
0 17/2021/TT-BTC 2/26/2021 Xuất nhập khẩu Bổ sung hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Tải về
0 879/TCHQ-TXNK 2/23/2021 Khác Về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK) đưa đi thuê gia công Tải về
0 09/2021/NĐ-CP 2/9/2021 Khác Về quản lý vật liệu xây dựng Tải về
0 10/2021/NĐ-CP 2/9/2021 Đầu tư Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tải về
0 06/2021/TT-BTC 1/22/2021 Xuất nhập khẩu Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tải về
0 108/2020/TT-BTC 12/21/2020 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. Tải về
0 136/2020/NĐ-CP 11/24/2020 Khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Tải về
0 09/2020/TT-BLĐTBXH 11/12/2020 Khác Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên Tải về
0 11/2020/TT-BLĐTBXH 11/12/2020 Khác Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Tải về
0 3352/BQL-LĐ 11/23/2022 Lao động Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2022 Tải về
0 31/2022/TT-BTC 6/8/2022 Xuất nhập khẩu Ban hàng danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Tải về
0 69/TM-TTHNQT 11/16/2022 Khác Thông tin về Hội thảo “Đánh giá tình hình tận dụng EVFTA, một số FTA khác và kiến nghị giải pháp dành cho các doanh nghiệp” Tải về
0 4645/QĐ-UBND 6/12/2022 Khác Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
0 80/2023/QH15 1/9/2023 Khác việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thới hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 Tải về
0 24/2022/TT-BLĐTBXH 7/1/2022 Lao động Ngày 30/11/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2023 Tải về
0 25/2022/TT-BLĐTBXH 6/11/2022 Lao động Ngày 30/11/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/04/2023. Tải về
0 371/QĐ-UBND 2/9/2023 Khác Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, thẩm định vị trí việc làm và lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Tải về
0 02/2011/QH13 11/11/2011 Khác Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Tải về
0 36/2018/QH14 8/11/2018 Khác Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Tải về
0 25/2018/QH14 12/6/2018 Khác Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Tải về
0 31/2019/NĐ-CP 10/4/2019 Khác Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018; Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tải về
0 59/2019/NĐ-CP 1/7/2019 Khác Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018; Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Tải về
0 124/2020/NĐ-CP 7/10/2020 Khác Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu Tải về
0 124/2020/NĐ-CP 6/12/2020 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Tải về
0 134/2021/NĐ-CP 6/12/2021 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Tải về
0 3/2022/TT-BNV 12/3/2022 Khác Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương Tải về
0 05/2021/TT-TTCP 1/10/2021 Khác Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Tải về
0 18/2022/TT-BKHĐT 8/8/2022 Khác Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương Tải về
0 21/2022/TT-BTNMT 7/12/2022 Khác Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương Tải về
0 111/2022/NĐ-CP 6/12/2022 Khác VỀ HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Tải về
0 12/2022/TT-BNV 6/12/2022 Khác HƯỚNG DẪN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ; NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG; HỖ TRỢ, PHỤC VỤ TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG; HỖ TRỢ, PHỤC VỤ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Tải về
0 13/2022/TT-BNV 7/12/2022 Khác HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC Tải về
0 14/2022/TT-BNV 7/12/2022 Khác HƯỚNG DẪN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC LĨNH VỰC LƯU TRỮ Tải về
0 111/2022/NĐ-CP 6/12/2022 Khác VỀ HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Tải về
0 11/2022/TT-BNV 12/30/2022 Khác HƯỚNG DẪN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ Tải về
0 75/KH-BQL 1/12/2023 Khác Tổ chức tập huấn văn bản pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 Tải về
0 30/2020/NĐ-CP 3/5/2020 Khác Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư Tải về
0 10/2022/TT-BNV 12/19/2020 Khác Căn cứ khoản 4 Điều 17 Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Tải về
0 30/2022/UBTVQH15 12/30/2022 Môi trường Bộ Tài chính: chính sách thuế Môi trường, Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn phục hồi sản xuất trong năm 2023. Tải về
0 260/QĐ-UBND 1/19/2023 Khác Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với thảo Luận đắt đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tải về
0 373/BQL-DN 2/20/2023 Khác Lấy ý kiến doanh nghiệp trong KCX, KCN về Dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi) Tải về
0 688/STNM-PC 2/7/2023 Khác Về triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tải về
0 170/NQ-CP 12/31/2022 Khác Ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Tải về
0 473/TTr-CP 12/5/2022 Khác Về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Tải về
0 62/QĐ-BXD 2/8/2023 (Xây dựng) Chung Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Tải về
0 1154/TB-SXD-VLXD 1/31/2023 (Xây dựng) Chung Công bố giá vật tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 01/2023 Tải về
0 55/QĐ-BXD- 1/31/2023 (Xây dựng) Chung Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm phát luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2022 Tải về
0 08/2020/TT-BLĐTBXH 10/15/2020 Khác Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động Tải về
0 1557/QĐ-TCT 10/2/2020 Khác Về việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax Tải về
0 26/2020/TT-BCT 9/29/2020 Khác Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 Tải về
0 114/NĐ-CP 9/25/2020 Khác Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác Tải về
0 28/2020/QĐ-TTg 9/24/2020 Khác Quy định về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất Tải về
0 27/2020/QĐ-TTg 9/21/2020 Xuất nhập khẩu Quy định về danh mục hàng hoá nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan Tải về
0 102/2020/NĐ-CP 9/1/2020 Khác Quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam Tải về
0 98/2020/NĐ-CP 8/26/2020 Khác Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tải về
0 06/2020/TT-BLĐTBXH 8/20/2020 Khác Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Tải về
0 1266/QĐ-TTg 8/18/2020 (Xây dựng) Chung Về phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 Tải về
0 1258/QĐ-TTg 8/17/2020 Khác Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
0 22/2020/QĐ-TTg 8/10/2020 Khác Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ Tải về
0 3468/QĐ-BYT 8/7/2020 Khác Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19. Tải về
0 1175/QĐ-TTg 8/4/2020 Khác Về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu Tải về
0 0811/XNK - XXHH 7/30/2020 Khác Về hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA Tải về
0 18/2020/TT-BCT 7/17/2020 Khác Về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời Tải về
0 82/2020/NĐ-CP 7/15/2020 Khác Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Tải về
0 13/2020/TT-BCT 7/10/2020 Khác Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương Tải về
0 66/2020/TT-BTC 7/10/2020 Khác Về hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các đơn vị tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp Tải về
0 65/2020/TT-BTC 7/9/2020 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài Tải về
0 75/2020/NĐ-CP 7/1/2020 Khác Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Tải về
0 05/2020/TT-BKHĐT 6/30/2020 Khác Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Tải về
0 889/QĐ-TTg 6/24/2020 Khác Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 203 Tải về
0 68/2020/NĐ-CP 6/24/2020 Khác Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Tải về
0 60/2020/TT-BTC 6/19/2020 Khác Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp Tải về
0 64/2020/QH14 6/18/2020 Khác Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Tải về
0 61/2020/QH14 6/17/2020 Khác Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 Tải về
0 67/2020/NĐ-CP 6/15/2020 Khác Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan Tải về
0 66/2020/NĐ-CP 6/11/2020 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp Tải về
0 64/2020/NĐ-CP 6/10/2020 Khác Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản hàng hóa theo Công ước Istanbul Tải về
0 3776/TCHQ-GSQL 6/9/2020 Xuất nhập khẩu Về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu Tải về
0 3734/TCHQ-GSQL 6/8/2020 Khác Về việc triển khai Thông tư số 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 14/5/2020 quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển cửa khẩu, gửi kho ngoại quan Tải về
0 50/2020/TT-BTC 6/1/2020 Khác Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Tải về
0 61/2020/NĐ-CP 5/29/2020 Khác Sửa đổi một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Tải về
0 58/2020/NĐ-CP 5/27/2020 Khác Về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tải về
0 79/NQ-CP 5/25/2020 Khác Về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử Tải về
0 55/2020/NĐ-CP 5/22/2020 Khác Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại Tải về
0 659/QĐ-TTg 5/20/2020 Khác Về Phê duyệt Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 Tải về
0 09/2020/TT-BCT 5/15/2020 Khác Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan Tải về
0 46/2020/NĐ-CP 4/9/2020 Khác Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan Tải về
0 42/NQ-CP 4/9/2020 Khác Về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Tải về
0 08/2020/TT-BCT 4/8/2020 Khác Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt nam – Cuba Tải về
0 41/2020/NĐ-CP 4/8/2020 Khác Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất Tải về
0 13/2020/QĐ-TTg 4/6/2020 Khác Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam Tải về
0 505/QĐ-BHXH 3/27/2020 Khác Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tải về
0 36/2020/NĐ-CP 3/24/2020 Khác Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Tải về
0 345/QĐ-BTC 3/16/2020 Khác Về việc phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam Tải về
0 01/2020/TT-NHNN 3/13/2020 Khác Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 Tải về
0 11/CT-TTg 3/4/2020 Khác Về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 Tải về
0 28/2020/NĐ-CP 3/1/2020 Khác Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Tải về
0 20/NQ-CP 2/28/2020 Khác Về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
0 21/2020/NĐ-CP 2/17/2020 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ Tải về
0 15/2020/NĐ-CP 2/3/2020 Khác Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử Tải về
0 556/TCHQ-GSQL 1/22/2020 Khác Về chứng từ chứng minh về vận tải trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Tải về
0 44/QĐ-BXD 1/14/2020 Khác Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018 Tải về
0 01/CT-TTg 1/14/2020 Doanh Nghiệp Về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam Tải về
0 06/2020/NĐ-CP 1/3/2020 Khác Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường,hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tải về
0 09/CT-TTg 1/1/2020 Khác Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Tải về
0 38/2019/QĐ-TTg 12/31/2019 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Tải về
0 1124/QĐ-BXD 12/31/2019 Khác Về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng Tải về
0 119/NQ-CP 12/31/2019 Khác Về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp Tải về
0 22/2019/TT-BXD 12/31/2019 Khác Về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng Tải về
0 35/2019/TT-BLĐTBXH 12/30/2019 Khác Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Tải về
0 36/2019/TT-BLĐTBXH 12/30/2019 Khác Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Tải về
0 09/2019/TT-BXD 12/26/2019 Khác Về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tải về
0 96/2019/NĐ-CP 12/19/2019 Khác Quy định về khung giá đất đối với từng loại đất, theo từng vùng Tải về
0 35/2019/QĐ-TTg 12/19/2019 Khác Về Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu Tải về
0 95/2019/NĐ-CP 12/16/2019 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng Tải về
0 41/2019/TT-BCT 12/16/2019 Khác Về việc bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương Tải về
0 25/2019/TT-BCT 12/14/2019 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Tải về
0 7620/TCHQ-GSQL 12/9/2019 Khác Về việc thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước Tải về
0 3624/QĐ-BCT 12/9/2019 Khác Về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử Tải về
0 3551/QĐ-TCHQ 12/6/2019 Khác Về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung tại Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh Tải về
0 7509/TCHQ-TXNK 12/3/2019 Khác Về Ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 Tải về
0 37/2019/TT-BCT 11/29/2019 Khác Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại Tải về
0 07/2019/TT-BTP 11/25/2019 Khác Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Tải về
0 92/2019/NĐ-CP 5/31/2019 Khác Về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019-2020 Tải về
0 91/2019/NĐ-CP 5/30/2019 Khác Về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai Tải về
0 27/2019/TT-BCT 11/15/2019 Khác Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu Tải về
0 23/2019/TT-BCT 11/13/2019 Khác Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN Tải về
0 21/2019/TT-BCT 11/8/2019 Khác Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AHKFTA Tải về
0 42/2019/QH14 11/1/2019 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ Tải về
0 3267/QĐ-BCT 10/31/2019 Khác Về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a Tải về
0 3198/QĐ-BCT 10/24/2019 Khác Về áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc Tải về
0 78/2019/NĐ-CP 10/14/2019 Khác Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường Tải về
0 31/2019/QĐ-TTg 10/9/2019 Khác Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Tải về
0 75/2019/NĐ-CP 9/26/2019 Khác Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh Tải về
0 74/2019/NĐ-CP 9/23/2019 Khác Sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm Tải về
0 10/2019/TT-BNNPTNT 9/20/2019 Khác Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Tải về
0 7/2019/TT-BCT 9/19/2019 Khác Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương, ban hành, liên tịch ban hành Tải về
0 62/2019/TT-BTC 9/5/2019 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tải về
0 1753/QĐ-BTC 9/3/2019 Khác Về việc ban hành Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Tải về
0 60/2019/TT-BTC 8/30/2019 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Tải về
0 71/2019/NĐ-CP 8/30/2019 Khác Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp Tải về
0 57/2019/TT-BTC 8/26/2019 Khác Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
0 1068/QĐ-Ttg 8/22/2019 Khác Về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 Tải về
0 54/2019/TT-BTC 8/21/2019 Khác Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên Tải về
0 04/2019/TT-BXD 8/16/2019 Khác Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Tải về
0 68/2019/NĐ-CP 8/14/2019 Khác Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tải về
0 5095/TCHQ-GSQL 8/9/2019 Khác Về việc hướng dẫn khai hải quan Tải về
0 48/2019/TT-BTC 8/8/2019 Khác Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp Tải về
0 49/2019/TT-BTC 8/8/2019 Khác Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
0 10/2019/TT-BCT 7/22/2019 Khác Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Tải về
0 45/2019/TT-BTC 7/19/2019 Khác Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Tải về
0 4656/TCHQ-TXNK 7/18/2019 Khác V/v bù trừ tiền thuế nộp thừa/nhầm với tiền thuế nợ Tải về
0 15/CT-TTg 7/16/2019 Khác Về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 Tải về
0 42/2019/TT-BTC 7/12/2019 Khác Bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế Tải về
0 42/2019/TT-BTC 7/12/2019 Khác Bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế Tải về
0 05/2019/TT-BTTTT 7/9/2019 Khác Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Tải về
0 4470/TCHQ-TXNK 7/9/2019 Khác Về việc thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP Tải về
0 4475/TCHQ-TXNK 7/9/2019 Khác Về việc triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu Tải về
0 25/2019/TT-BGTVT 7/5/2019 Khác Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô Tải về
0 25/2019/TT-BGTVT 7/5/2019 Khác Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô Tải về
0 59/2019/NĐ-CP 7/1/2019 Khác Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Tải về
0 08/2019/TT-BCT 6/26/2019 Khác Quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020 Tải về
0 52/2019/TT-BTC 6/26/2019 Khác Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân Tải về
0 777/QĐ-BHXH 6/24/2019 Khác Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam Tải về
0 1737/QĐ-TCHQ 6/19/2019 Khác Về việc ban hành quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác... Tải về
0 1711/QĐ-BCT 6/18/2019 Khác Về việc Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc Tải về
0 38/2019/QH14 6/13/2019 Khác Luật Quản lý thuế Tải về
0 456/QĐ-BXD 5/28/2019 Khác Về việc công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro, xỉ nhiệt điện Tải về
0 09/2019/TT-BLĐTBXH 5/24/2019 Khác Quy định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành Tải về
0 1325A/QĐ-BCT 5/20/2019 Khác Ban hành Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Tải về
0 10/CT-TTg 4/22/2019 Khác Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tải về
0 07/2019/TT-BCT 4/19/2019 Khác Quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP Tải về
0 216/QĐ-BXD 3/28/2019 Khác Về ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp” Tải về
0 47/2017/NĐ-CP 4/24/2017 Khác Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Tải về
0 20/2017/NĐ-CP 2/24/2017 Khác Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Tải về
0 01/2017/TT-BXD 2/6/2017 Khác Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Tải về
0 01/2017/NĐ-CP 1/6/2017 Khác Về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Tải về
0 174/2016/NĐ-CP 12/30/2016 Khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán Tải về
0 30/2016/TT-BXD 12/30/2016 (Xây dựng) Chung Hướng dẫn Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Tải về
0 43/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Khác Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm Tải về
0 42/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Khác Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Tải về
0 35/2016/TT-BCT 12/28/2016 Khác Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động Tải về
0 4846/QĐ-BCT 12/9/2016 Khác Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2017 Tải về
0 27/2016/TT-BTC 12/5/2016 Khác Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Tải về
0 2545/QĐ-TTg 12/2/2016 Khác Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 Tải về
0 47/2017/NĐ-CP 4/24/2017 Khác Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Tải về
0 20/2017/NĐ-CP 2/24/2017 Khác Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Tải về
0 01/2017/NĐ-CP 1/6/2017 Khác Về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Tải về
0 30/2016/TT-BXD 12/30/2016 Khác Hướng dẫn Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Tải về
0 50/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Khác Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn Tải về
0 35/2016/TT-BCT 12/28/2016 Khác Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động Tải về
0 52/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Khác Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cầu trục, Cổng trục Tải về
0 49/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Khác Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn Tải về
0 03/2016/QH14 11/22/2016 Khác Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư Tải về
0 292/2016/TT-BTC 11/15/2016 Khác Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán Tải về
0 153/2016/NĐ-CP 11/14/2016 Khác Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Tải về
0 215/2016/TT-BTC 11/10/2016 Khác Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Tải về
0 5792/QĐ-UBND 11/3/2016 Khác Ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
0 5792/QĐ-UBND 11/3/2016 Khác Ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
0 173/2016/TT-BTC 10/28/2016 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng Tải về
0 26/2016/TT-BXD 10/26/2016 Khác Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Tải về
0 40/2016/TT-BLĐTBXH 10/25/2016 Khác Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Tải về
0 153/2016/TT-BTC 10/20/2016 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn Tải về
0 147/2016/TT-BTC 10/13/2016 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Tải về
0 22/2016/TT-BCT 10/3/2016 Khác Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN Tải về
0 13/2016/TT-BKHĐT 9/29/2016 Khác Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước Tải về
0 35/2016/TT-BYT 9/28/2016 Khác Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, có hiệu lực ngày 01/12/2016 Tải về
0 127/2016/NĐ-CP 9/1/2016 Khác Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia – Niu Di-lân giai đoạn 2016 – 2018 Tải về
0 128/2016/NĐ-CP 9/1/2016 Khác Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2016 – 2018 (Phần 1, Phần 2, Phần 3 chọn ở đây) Tải về
0 129/2016/NĐ-CP 9/1/2016 Khác Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 – 2018 (Phần 1, Phần 2, Phần 3 chọn ở đây) Tải về
0 130/2016/NĐ-CP 9/1/2016 Khác Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018 Tải về
0 131/2016/NĐ-CP 9/1/2016 Khác Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018 Tải về
0 132/2016/NĐ-CP 9/1/2016 Khác Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 – 2018 Tải về
0 129/2016/NĐ-CP 9/1/2016 Xuất nhập khẩu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 – 2018 (Phần 1, Phần 2, Phần 3 chọn ở đây) Tải về
0 1675/QĐ-TTg 8/29/2016 Khác Phê duyệt “Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020” Tải về
0 133/2016/TT-BTC 8/26/2016 Khác Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
0 130/2016/TT-BTC 8/12/2016 Khác Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số Điều tại các Thông tư về thuế Tải về
0 10/2016/TT-BKHĐT 7/27/2016 Khác Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu Tải về
0 2533/LĐTBXH-ATLĐ 7/7/2016 Khác Về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động Tải về
0 62/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Khác Về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Tải về
0 100/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Khác Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế Tải về
0 63/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Khác Về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới Tải về
0 64/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Tải về
0 65/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Khác Về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe Tải về
0 66/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Khác Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm Tải về
0 93/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Khác Về quy định điều kiện sản xuất mỹ phẩm Tải về
0 67/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Khác Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế Tải về
0 57/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Khác Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng Tải về
0 91/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Khác Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Tải về
0 58/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Khác Về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự Tải về
0 60/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Khác Về một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Tải về
0 28/2016/TT-BYT 6/30/2016 Khác Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp Tải về
0 22/2016/TT-BYT 6/30/2016 Khác Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng tại nơi làm việc Tải về
0 30/2016/TT-BYT 6/30/2016 Khác Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X – giới hạn tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc Tải về
0 29/2016/TT-BYT 6/30/2016 Khác Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa – giới hạn liều tiếp xúc tại nơi làm việc Tải về
0 28/2016/TT-BYT 6/30/2016 Khác Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp Tải về
0 22/2016/TT-BYT 6/30/2016 Khác Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng tại nơi làm việc Tải về
0 21/2016/TT-BYT 6/30/2016 Khác Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điện từ trường tần số cao – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc Tải về
0 09/2016/TT-BKHĐT 6/30/2016 Khác Về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tải về
0 23/2016/TT-BYT 6/30/2016 Khác Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại – mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc Tải về
0 25/2016/TT-BYT 6/30/2016 Khác Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc Tải về
0 95/2016/TT-BTC 6/28/2016 Khác Hướng dẫn về đăng ký thuế Tải về
0 15/2016/TT-BLĐTBXH 6/28/2016 Khác Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Tải về
0 89/2016/TTLT-BTC-BCT 6/23/2016 Khác Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia Tải về
0 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 6/23/2016 Khác Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Tải về
0 84/2016/TT-BTC 6/17/2016 Khác Hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các Khoản thuế và thu nội địa Tải về
0 83/2016/TT-BTC 6/17/2016 Khác Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Tải về
0 13/2016/TT-BLĐTBXH 6/16/2016 Khác Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Tải về
0 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT 6/13/2016 Khác Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Tải về
0 50/2016/NĐ-CP 6/1/2016 Khác Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Tải về
0 1239/QĐ-BTC 5/31/2016 Khác Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Tải về
0 1170/QĐ-BTP 5/31/2016 Khác Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 Tải về
0 1348/QĐ-BTC 5/27/2016 Khác Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 Tải về
0 47/NQ-CP 5/26/2016 Khác Về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam Tải về
0 45/2016/NĐ-CP 5/26/2016 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Tải về
0 75/2016/TT-BTC 5/24/2016 Khác Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ Tải về
0 1134/QĐ-BTC 5/23/2016 Khác Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 Tải về
0 04/2016/TT-BKHĐT 5/17/2016 Khác Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doan Tải về
0 15/2016/TT-BYT 5/15/2016 Khác Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội Tải về
0 07/2016/TT-BLĐTBXH 5/15/2016 Khác Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh Tải về
0 08/2016/TT-BLĐTBXH 5/15/2016 Khác Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng Tải về
0 39/2016/NĐ-CP 5/15/2016 Khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động Tải về
0 44/2016/NĐ-CP 5/15/2016 Khác Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động Tải về
0 16/2016/QĐ-UBND 5/13/2016 Khác Về Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tải về
0 14/2016/TT-BYT 5/12/2016 Khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế Tải về
0 996/QĐ-BTC 5/10/2016 Khác Về Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp Tải về
0 8/2016/QĐ-TTg 5/6/2016 Khác Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Tải về
0 626/QĐ-BTC 3/30/2016 Khác Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Tải về
0 53/2016/TT-BTC 3/6/2023 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Tải về
0 11/2016/UBTVQH13 3/6/2023 Khác Pháp lệnh Quản lý thị trường Tải về
0 37/2016/TT-BTC 3/6/2023 Khác Quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
0 07c/NQ-BCH 2/25/2016 Khác Về “Chất lượng bữa ca của người lao động” Tải về
0 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC 2/23/2016 Khác Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế bao gồm thông tin về đăng ký doanh nghiệp, tình hình hoạt động, báo cáo tài chính của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Tải về
0 253/QĐ-TTg 2/17/2016 Khác Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 Tải về
0 08/2016/TT-BCA 2/16/2016 Khác Quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp Tải về
0 21/2016/TT-BTC 2/5/2016 Khác Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam Tải về
0 01/2016/TT-NHNN 2/4/2016 Khác Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ Tải về
0 229/QĐ-TTg 2/4/2016 Khác Về cơ chế, chính sách thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Tải về
0 228/QĐ-TTg 2/4/2016 Khác Phê duyệt đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
0 11/2016/NĐ-CP 2/3/2016 Khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Tải về
0 03/2016/TT-BYT 1/21/2016 Khác Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu Tải về
0 01/2016/QĐ-TTg 1/19/2016 Khác Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai Tải về
0 09/2016/TT-BTC 1/18/2016 Khác Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Tải về
0 53/2015/TT-BCT 12/30/2015 Khác Quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Tải về
0 55/2015/TT-BCT 12/30/2015 Khác Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Tải về
0 50/2015/TT-BCT 12/28/2015 Khác Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại Tải về
0 204/2015/TT-BTC 12/21/2015 Khác Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế Tải về
0 22/2015/TT-BKHĐT 12/18/2015 Khác Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư Tải về
0 20/2015/TT-BKHĐT 12/1/2015 Khác Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Tải về
0 97/2015/QH13 11/25/2015 Khác Luật Phí và lệ phí 2015 Tải về
0 91/2015/QH13 11/24/2015 Khác Bộ luật dân sự 2015 Tải về
0 193/2015/TT-BTC 11/24/2015 Khác Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT Tải về
0 193/2015/TT-BTC 11/24/2015 Khác Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT Tải về
0 89/2015/QH13 11/23/2015 Khác Luật Thống kê năm 2015 Tải về
0 23/2015/TT-BKHCN 11/23/2015 Khác Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng Tải về
0 88/2015/QH13 11/20/2015 Khác Luật Kế toán 2015 Tải về
0 124/2015/NĐ-CP 11/19/2015 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tải về
0 16/2015/TT-BKHĐT 11/18/2015 Khác Quy định về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam Tải về
0 184/2015/TT-BTC 11/17/2015 Khác Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Tải về
0 14/2015/TT-BKHĐT 11/17/2015 Khác Về ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Tải về
0 14/2015/TT-BKHĐT 11/17/2015 Khác Về ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Tải về
0 47/2015/TT-BLĐTBXH 11/16/2015 Khác Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ Tải về
0 122/2015/NĐ-CP 11/14/2015 Khác Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động Tải về
0 118/2015/NĐ-CP 11/12/2015 Khác Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Tải về
0 174/2015/TT-BTC 11/10/2015 Khác Về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tải về
0 111/2015/NĐ-CP 11/3/2015 Khác Về phát triển công nghiệp hỗ trợ Tải về
0 50/2015/QĐ-UBND 10/30/2015 Khác Về việc ban hành Quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh Tải về
0 13/2015/TT-BKHĐT 10/28/2015 Khác Về danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
0 16/2015/TT-NHNN 10/19/2015 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam Tải về
0 88/2015/NĐ-CP 10/7/2015 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Tải về
0 85/2015/NĐ-CP 10/1/2015 Khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ Tải về
0 84/2015/NĐ-CP 9/30/2015 Khác Về giám sát và đánh giá đầu tư Tải về
0 78/2015/NĐ-CP 9/14/2015 Khác Về đăng ký doanh nghiệp Tải về
0 28/2015/TT-BCT 8/20/2015 Khác Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Tải về
0 28/2015/TT-BLĐTBXH 7/31/2015 Khác Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Tải về
0 28/2015/TT-BLĐTBXH 7/31/2015 Khác Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Tải về
0 1402/QĐ-TCT 7/28/2015 Khác Về việc ban hành quy trình tiếp công dân tại cơ quan thuế các cấp Tải về
0 5122/BKHĐT-PC 7/24/2015 Khác Về việc triển khai thi hành Luật đầu tư Tải về
0 35/2015/TT-BTNMT 6/30/2015 Khác Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Tải về
0 4366/BKHĐT-PC 6/30/2015 Khác Về việc triển khai thi hành Luật đầu tư Tải về
0 4326/BKHĐT-ĐTNN 6/30/2015 Khác Về việc thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư Tải về
0 101/2015/TT-BTC 6/29/2015 Khác Bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Tải về
0 11/2015/TT-BKHCN 6/26/2015 Khác Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp Tải về
0 96/2015/TT-BTC 6/22/2015 Khác Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ Tải về
0 19/2015/QĐ-TTg 6/15/2015 Khác Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao Tải về
0 12/2015/TT-BCT 6/12/2015 Khác Quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép. Tải về
0 54/2015/NĐ-CP 6/8/2015 Khác Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả Tải về
0 21/2015/TT-BNNPTNT 6/8/2015 Khác Về quản lý thuốc bảo vệ thực vật Tải về
0 85/2015/TT-BTC 6/3/2015 Khác Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất Tải về
0 5317/QĐ-BCT 6/1/2015 Khác Về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được Tải về
0 27/2015/TT-BTNMT 5/29/2015 Khác Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Tải về
0 26/2015/TT-BTNMT 5/28/2015 Khác Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản Tải về
0 16/2015/QĐ-TTg 5/22/2015 Khác Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ Tải về
0 72/2015/TT-BTC 5/12/2015 Khác Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp Tải về
0 63/2015/TT-BTC 5/6/2015 Khác sửa đổi mức thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
0 38/2015/NĐ-CP 4/24/2015 Khác Về quản lý chất thải và phế liệu Tải về
0 06/2015/TT-BCT 4/23/2015 Khác Sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa Tải về
0 16/2015/TT-BLĐTBXH 4/22/2015 Khác Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Tải về
0 31/2015/NĐ-CP 3/24/2015 Khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Tải về
0 23/2015/NĐ-CP 2/16/2015 Khác Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Tải về
0 18/2015/NĐ-CP 2/14/2015 Khác Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Tải về
0 19/2015/NĐ-CP 2/14/2015 Khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Tải về
0 04/2015/TT-BLĐTBXH 2/2/2015 Khác Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tải về
0 03/VBHN-BKHCN 1/6/2015 Khác Hợp nhất Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Tải về
0 3497/BXD-KHCN 12/31/2014 Khác Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng Tải về
0 200/2014/TT-BTC 12/22/2014 Khác Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp về việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính Tải về
0 73/2014/QĐ-TTg 12/19/2014 Khác Về ban hành quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất Tải về
0 120/2014/NĐ-CP 12/17/2014 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ Tải về
0 67/2014/QH13 11/26/2014 Khác Luật Đầu tư Tải về
0 68/2014/QH13 11/26/2014 Khác Luật Doanh nghiệp Tải về
0 66/2014/QĐ-TTg 11/25/2014 Xuất nhập khẩu Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển Tải về
0 66/2014/QH13 11/25/2014 Khác Luật Kinh doanh bất động sản Tải về
0 42/2014/TT-BCT 11/18/2014 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN Tải về
0 103/2014/NĐ-CP 11/11/2014 Khác Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động Tải về
0 102/2014/NĐ-CP 11/10/2014 Khác Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Tải về
0 41/2014/TT-BCT 11/5/2014 Khác Quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) không thuộc diện cấp giấy phép lao động Tải về
0 30/2014/TT-BLĐTBXH 10/24/2014 Khác Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành lao động - thương binh và xã hội Tải về
0 98/2014/NĐ-CP 10/24/2014 Khác Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế Tải về
0 151 /2014/TT-BTC 10/10/2014 Khác Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Tải về
0 9028/QĐ-BCT 10/8/2014 Khác Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
0 91/2014/NĐ-CP 10/1/2014 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế Tải về
0 2446/BQL-DN 9/9/2014 Khác Về việc tháo gỡ khó khăn về chính sách thuế cho doanh nghiệp. Tải về
0 14/2014/TT-BXD 9/5/2014 Khác Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng Tải về
0 2279/QĐ-BKHCN 8/29/2014 Khác Về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Tải về
0 23/2014/TT-BLĐTBXH 8/29/2014 Khác Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm Tải về
0 1469/QĐ-TTg 8/22/2014 Khác Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Tải về
0 19/2014/TT-NHNN 8/11/2014 Khác Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Tải về
0 79/2014/NĐ-CP 7/31/2014 Khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Tải về
0 71/2014/NĐ-CP 7/21/2014 Khác Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh Tải về
0 94/2014/TT-BTC 7/17/2014 Khác Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng Tải về
0 20/2014/TT-BKHCN 7/15/2014 Khác Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Tải về
0 2429/LĐTBXH-LĐTL 7/10/2014 Khác Hướng dẫn nâng bậc lương, nâng ngạch lương đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Tải về
0 78/2014/TT-BTC 6/18/2014 Khác Hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Tải về
0 76/2014/TT-BTC 6/16/2014 Khác Hướng dẫn một số điều của nghị định số 45/2014/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Tải về
0 47/2014/QH13 6/16/2014 Khác Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Tải về
0 77/2014/TT-BTC 6/16/2014 Khác Hướng dẫn hướng dẫn thực hiện Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Tải về
0 46/2014/QH13 6/13/2014 Khác Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế Tải về
0 08/2014/TT-BXD 5/23/2014 Khác Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Tải về
0 45/2014/NĐ-CP 5/15/2014 Khác Quy định về thu tiền sử dụng đất Tải về
0 46/2014/NĐ-CP 5/15/2014 Khác Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Tải về
0 16/2014/QĐ-UBND 5/6/2014 Khác Về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tải về
0 35/2014/NĐ-CP 4/29/2014 Khác Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Tải về
0 14/2014/QĐ-UBND 4/14/2014 Khác Về ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống Tải về
0 12/2014/TT-NHNN 3/31/2014 Khác Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Tải về
0 988/QĐ-TCHQ 3/28/2014 Khác Về việc ban hành quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại Tải về
0 05/2014/TT-BTTTT 3/19/2014 Khác Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
0 29/2014/TT-BTC 2/26/2014 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tải về
0 04/2014/TT-BLĐTBXH 2/12/2014 Khác Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Tải về
0 06/2014/TT-BCT 2/11/2014 Khác Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Tải về
0 04/VBHN-BCA 2/10/2014 Khác Hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTG ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
0 04/2014/TT-BCT 1/27/2014 Khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Tải về
0 15/2014/TT-BTC 1/27/2014 Khác Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan Tải về
0 03/2014/TT-BLĐTBXH 1/20/2014 Khác Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Tải về
0 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN 12/31/2013 Khác Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu và không điều chỉnh đối với thép xuất khẩu, thép tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu Tải về
0 17142/SLĐTBXH-LĐ 12/27/2013 Khác Về triển khai Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiền lương tối thiểu vùng Tải về
0 218/2013/NĐ-CP 12/26/2013 Khác Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Tải về
0 33/2013/TT-BLĐTBXH 12/16/2013 Khác Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động Tải về
0 191/2013/NĐ-CP 11/21/2013 Khác Quy định chi tiết về tài chính công đoàn Tải về
0 38/2013/QH13 11/16/2013 Khác Luật Việc làm Tải về
0 31/2013/TT-BCT 11/15/2013 Khác Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê Tải về
0 185/2013/NĐ-CP 11/15/2013 Khác Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tải về
0 182/2013/NĐ-CP 11/14/2013 Khác Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động Tải về
0 179/2013/NĐ-CP 11/14/2013 Khác Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải về
0 178/2013/NĐ-CP 11/14/2013 Khác Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Tải về
0 28/2013/TT-BCT 11/6/2013 Khác Quy định kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương Tải về
0 34/2013/TT-BYT 10/28/2013 Khác Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày Tải về
0 30/2013/TT-BLĐTBXH 10/25/2013 Khác Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động Tải về
0 25/2013/TT-BLĐTBXH 10/18/2013 Khác Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại Tải về
0 26/2013/TT-BLĐTBXH 10/18/2013 Khác Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ Tải về
0 27/2013/TT-BLĐTBXH 10/18/2013 Khác Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tải về
0 133/2013/NĐ-CP 10/17/2013 Khác Về sửa đổi bổ sung Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng Đầu tư và tín dụng Xuất nhập khẩu của Nhà nước Tải về
0 129/2013/NĐ-CP 10/16/2013 Khác Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế Tải về
0 127/2013/NĐ-CP 10/15/2013 Khác Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan Tải về
0 139/2013/TT-BTC 10/9/2013 Khác Quy định thủ tục Hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu Tải về
0 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH 9/27/2013 Khác Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp Tải về
0 109/2013/NĐ-CP 9/24/2013 Khác Nghị định Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí lệ phí, hóa đơn Tải về
0 139/2013/TT-BTC 10/9/2013 Khác Quy định thủ tục Hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu Tải về
0 105/2013/NĐ-CP 9/16/2013 Khác Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Tải về
0 102/2013/NĐ-CP 9/5/2013 Khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tải về
0 97/2013/NĐ-CP 8/27/2013 Khác Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng Tải về
0 115/2013/TT-BTC 8/20/2013 Khác Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện Tải về
0 81/2013/NĐ-CP 7/19/2013 Khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính Tải về
0 10/2013/L-CTN 6/28/2013 Khác Về việc công bố Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp Tải về
0 06/2013/L-CTN 6/28/2013 Xuất nhập khẩu Về việc công bố Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Tải về
0 60/2013/NĐ-CP 6/19/2013 Khác Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Tải về
0 08/2013/TT-BLĐTBXH 6/10/2013 Khác Hướng dẫn Nghị định 46/2013/ND-CP về Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tranh chấp lao động Tải về
0 55/2013/NĐ-CP 5/22/2013 Khác Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động Tải về
0 49/2013/NĐ-CP 5/14/2013 Khác Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương Tải về
0 50/2013/NĐ-CP 5/14/2013 Khác Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu Tải về
0 51/2013/NĐ-CP 5/14/2013 Khác Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng Tải về
0 43/2013/NĐ-CP 5/10/2013 Khác Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Tải về
0 44/2013/NĐ-CP 5/10/2013 Khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động Tải về
0 45/2013/NĐ-CP 5/10/2013 Khác Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Tải về
0 46/2013/NĐ-CP 5/10/2013 Khác Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tranh chap lao động Tải về
0 41/2013/NĐ-CP 5/8/2013 Khác Quy định chi tiết thi hành điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dung lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dung lao động không được đình công Tải về
0 14/2013/TT-BYT 5/6/2013 Khác Hướng dẫn khám sức khỏe Tải về
0 25/2013/NĐ-CP 3/29/2013 Khác Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tải về
0 27/2013/NĐ-CP 3/29/2013 Khác Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Tải về
0 30/2013/TT-BTC 3/18/2013 Khác Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế BVMT đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẳn sàng hàng hóa Tải về
0 01/2013/TT-BTNMT 1/28/2013 Khác Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất Tải về
0 06/2013/NĐ-CP 1/9/2013 Khác Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp Tải về
0 10/2012/TT-BXD 12/20/2012 Khác Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng Tải về
0 17/2012/QH13 6/21/2012 Khác Luật Tài nguyên nước Tải về
0 15/2012/QH13 6/20/2012 Khác Luật xử lý vi phạm hành chính Tải về
0 10/2012/QH13 6/18/2012 Khác Bộ Luật Lao động Tải về
0 04/2012/TT-BTNMT 5/8/2012 Khác Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Tải về
0 39/2012/NĐ-CP 4/27/2012 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng... Tải về
0 01/2012/TT-BTNMT 3/16/2012 Khác Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản Tải về
0 15/2012/TT-BTC 2/8/2012 Khác Thông tư ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tải về
0 47/2011/TT-BTNMT 12/28/2011 Khác Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Tải về
0 48/2011/TT-BTNMT 12/28/2011 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp Tải về
0 121/2011/NĐ-CP 12/27/2011 Khác Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng Tải về
0 122/2011/NĐ-CP 12/27/2011 Khác Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Tải về
0 161/2011/TT-BTC 11/17/2011 Khác Thông tư 161/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012 - 2014 Tải về
0 101/2011/NĐ-CP 11/4/2011 Khác Quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc Hội về Ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp và cá nhan Tải về
0 26/2011/TT-BTNMT 7/18/2011 Khác Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Tải về
0 29/2011/NĐ-CP 4/18/2011 Khác Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Tải về
0 12/2011/TT-BTNMT 4/14/2011 Khác Quy định về quản lý chất thải nguy hại Tải về
0 102/2010/NĐ-CP 10/1/2010 Khác Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp Tải về
0 42/2010/NĐ-CP 4/15/2010 Khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Tải về
0 43/2010/NĐ-CP 4/15/2010 Khác VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Tải về
0 117/2009/NĐ-CP 12/31/2009 Khác Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải về
0 08/2009/TT-BTNMT 7/15/2009 Khác Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp Tải về
0 56/2009/NĐ-CP 6/30/2009 Khác Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
0 09/2009/TT-BXD 5/21/2009 Khác Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp Tải về
0 23/2009/NĐ-CP 2/27/2009 Khác Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở Tải về
0 12/2009/NĐ-CP 2/10/2009 Khác Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tải về
0 04/2009/NĐ-CP 1/14/2009 Khác Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường Tải về
0 93/2008/QĐ-UBND 12/26/2008 Khác Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn tên địa bàn TPHCM Tải về
0 84/2008/QĐ-UBND 12/11/2008 Khác Về ban hành quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại TPHCM Tải về
0 19/2008/TT-BXD 11/20/2008 Khác Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế Tải về
0 106/2008/NĐ-CP 9/19/2008 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Tải về
0 04/2008/TT-BTNMT 9/18/2008 Khác Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án BVMT và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án BVMT Tải về
0 29/2008/NĐ-CP 3/14/2008 Khác Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Tải về
0 21/2008/NĐ-CP 2/28/2008 Khác Về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Tải về
0 106/2007/TTLT/BTC-BTCMT 9/6/2007 Khác Sửa đổi bổ sung thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Bộ tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Tải về
0 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT 8/30/2007 Khác Về hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu. Tải về
0 09/2007/TT-BTM 7/17/2007 Khác Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tải về
0 07/2007/TT-BTNMT 7/3/2007 Khác Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần xử lý Tải về
0 88/2007/NĐ-CP 5/28/2007 Khác về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Tải về
0 59/2007/NĐ-CP 4/9/2007 Khác Về quản lý chất thải rắn Tải về
0 32/2007/TT-BTC 4/9/2007 Khác Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chí Tải về
0 53/2007/NĐ-CP 4/4/2007 Khác Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Tải về
0 24/2007/NĐ-CP 2/14/2007 Khác Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Tải về
0 23/2007/NĐ-CP 2/12/2007 Khác Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tải về
0 10/2007/QĐ-TTg 1/23/2007 Khác BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM Tải về
0 04/2007/NĐ-CP 1/8/2007 Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tải về
0 151/2006/NĐ-CP 12/20/2006 Khác VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC Tải về
0 1088/2006/QĐ-BKH 10/19/2006 Khác Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam Tải về
0 108/2006/NĐ-CP 9/22/2006 Khác Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Tải về
0 101/2006/NĐ-CP 9/21/2006 Khác Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Tải về
0 12/2006/QĐ-BTNMT 9/8/2006 Khác Về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Tải về
0 90/2006/NĐ-CP 9/6/2006 Khác Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở Tải về
0 88/2006/NĐ-CP 8/29/2006 Khác Về đăng ký kinh doanh Tải về
0 1107/QĐ-TTg 8/21/2006 Khác V/v phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Tải về
0 80/2006/NĐ-CP 8/9/2006 Khác Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Tải về
0 80/2006/NĐ-CP-PL 8/9/2006 Khác Phụ lục I DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ) Tải về
0 59/2006/NĐ-CP 6/12/2006 Khác QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH, HẠN CHẾ KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Tải về
0 04/2006/QĐ-UBND 1/17/2006 Khác Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tải về
0 60/2005/QH11 11/29/2005 Khác LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tải về
0 59/2005/QH11 11/29/2005 Khác LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tải về
0 56/2005/QH11 11/29/2005 Khác LUẬT NHÀ Ở Tải về
0 52/2005/QH11 11/29/2005 Khác LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tải về
0 188/2004/QĐ-TTg 11/1/2004 Khác Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020 Tải về
0 05-2004/TT-BXD 9/15/2004 Khác Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Tải về
0 190/2004/QĐ-UB 7/30/2004 Khác Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tải về
0 87/2004/QĐ-TTg 5/19/2004 Khác Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Tải về
0 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT 12/18/2003 Khác Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Tải về
0 16/2003/QH11 11/26/2003 Khác LUẬT XÂY DỰNG Tải về
0 QCVN/07/2009/BTNMT 11/16/2009 Khác Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại Tải về
0 40/2013/QH13 11/22/2013 Khác Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Tải về
0 16/2017/TT-BLĐTBXH 1/1/2009 Khác Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Tải về
0 152/2020/NĐ-CP 12/30/2020 Khác Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Tải về
0 42/2013/QH13 11/25/2013 Khác Luật tiếp công dân Tải về
0 1584/QĐ-BTNMT 6/25/2019 Khác Về việc chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Tải về
0 07/2019/TT-BXD 11/7/2019 Khác Về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng Tải về
0 09/2023/QĐ-TTg 4/12/2023 Doanh Nghiệp Thông tin về Quyết định 09/2023/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ ABTC do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/4/2023 Tải về
0 06/2023/NĐ-CP 2/21/2023 Đầu tư Nghị định 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức Tải về
0 10/2023/NĐ-CP 4/3/2023 Đầu tư Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Tải về
0 12/2023/NĐ-CP 4/14/2023 Đầu tư Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/04/2023 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 Tải về
0 80/2014/NĐ-CP 8/6/2014 Môi trường Nghị định 80/2014/NĐ-CP quy định về thoát nước và xử lý nước thải Tải về
0 02/2022/TT-BTNMT 1/10/2022 Môi trường Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Tải về
0 72/2020/QH14 11/17/2020 Môi trường Luật số 72/2020/QH14 quy định về bảo vệ môi trường Tải về
0 10/2021/TT-BTNMT 6/30/2021 Môi trường Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường Tải về
0 49/2021/NĐ-CP 4/1/2021 Khác Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Tải về
0 88/2020/NĐ-CP 7/28/2020 Lao động Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Tải về
0 17/2019/TT-BCT 9/19/2019 Khác Thông tư 17/2019/TT-BCT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, liên tịch ban hành Tải về
0 2869/QĐ-UBND 8/24/2022 Khác Quyết định 2869/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2030 Tải về
0 03/2019/TT-NHNN 3/29/2019 Khác Thông tư 03/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Tải về
0 06/2019/TT-BCT 3/25/2019 Xuất nhập khẩu Thông tư 06/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Tải về
0 02/2019/TT-BYT 3/21/2019 Khác Thông tư 02/2019/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tải về
0 648/QĐ-BCT 3/20/2019 Môi trường Quyết định 648/QĐ-BCT năm 2019 điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Tải về
0 29/2019/NĐ-CP 3/20/2019 Lao động Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động Tải về
0 572/QĐ-BKHCN 3/19/2019 Doanh Nghiệp Quyết định 572/QĐ-BKHCN năm 2019 về Kế hoạch triển khai Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Tải về
0 280/QĐ-TTg 3/13/2019 Môi trường Quyết định 280/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
0 255/QĐ-TTg 3/4/2019 Khác Quyết định 255/QĐ-TTg năm 2019 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
0 20/2019/NĐ-CP 2/21/2019 Khác Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ Tải về
0 13/2019/NĐ-CP 2/1/2019 Doanh Nghiệp Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Tải về
0 12/2019/NĐ-CP 2/1/2019 Khác Nghị định 12/2019/NĐ-CP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành Tải về
0 17/2019/NĐ-CP 2/1/2019 Khác Nghị định 17/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Tải về
0 14/2019/NĐ-CP 2/1/2019 Khác Nghị định 14/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Tải về
0 15/2019/NĐ-CP 2/1/2019 Lao động Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp Tải về
0 1534/BTC-CST 6/28/2013 Khác Quyết định 1534/QĐ-BTC năm 2013 định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 04/2019/TT-BTC 1/18/2019 Xuất nhập khẩu Thông tư 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 01/2019/TT-BCT 1/9/2019 Xuất nhập khẩu Thông tư 01/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về
0 02/2019/TT-BKHĐT 1/8/2019 Doanh Nghiệp Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Tải về
0 01/NQ-CP 1/8/2022 Đầu tư Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Chính phủ ban hành Tải về
0 02/NQ-CP 1/10/2022 Khác Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do Chính phủ ban hành Tải về
0 43/2018/TT-BNNPTNT 12/28/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tải về
0 132/2018/TT-BTC 12/28/2018 Doanh Nghiệp Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 136/2018/TT-BTC 12/28/2018 Khác Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 13/2017/TT-BTC quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 09/2018/TT-BKHĐT 12/28/2018 Đầu tư Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Tải về
0 13/2018/TT-BXD 12/27/2018 (Xây dựng) Chung Thông tư 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Tải về
0 31/2018/TT-BLĐTBXH 12/26/2018 Lao động Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Tải về
0 35/2018/TT-BLĐTBXH 12/26/2018 Lao động Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Tải về
0 56/2018/TT-BCT 12/26/2018 Khác Thông tư 56/2018/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam - Lào do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về
0 52/2018/TT-BCT 12/25/2018 Môi trường Thông tư 52/2018/TT-BCT quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá dơ trơn và tôm do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Tải về
0 29/2018/TT-BLĐTBXH 12/25/2018 Lao động Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Tải về
0 22/2018/TT-BLĐTBXH 12/6/2018 Khác Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
0 163/2018/NĐ-CP 12/4/2018 Doanh Nghiệp Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Tải về
0 161/2018/NĐ-CP 11/29/2018 Lao động Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Tải về
0 160/2018/NĐ-CP 11/29/2018 Môi trường Nghị định 160/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống thiên tai Tải về
0 117/2018/TT-BTC 11/28/2018 Khác Thông tư 117/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 35/2018/QH14 6/12/2017 Khác Nghị quyết 35/2017/QH14 Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 Tải về
0 157/2018/NĐ-CP 11/16/2018 Lao động Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Tải về
0 44/2018/TT-BCT 11/15/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 44/2018/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Tải về
0 25/2018/TT-BNNPTNT 11/15/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tải về
0 09/2018/TT-BXD 11/15/2018 (Xây dựng) Chung Thông tư 09/2018/TT-BXD về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Tải về
0 112/2018/TT-BTC 11/15/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 106/2018/TT-BTC 11/15/2018 Môi trường Thông tư 106/2018/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 4243/QĐ-BCT 11/12/2018 Khác Quyết định 4243/QĐ-BCT năm 2018 giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về
0 155/2018/NĐ-CP 11/12/2018 Khác Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Tải về
0 154/2018/NĐ-CP 11/9/2018 Đầu tư Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành Tải về
0 45/2018/QĐ-TTg 11/9/2018 Khác Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
0 149/2018/NĐ-CP 11/7/2018 Lao động Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Tải về
0 153/2018/NĐ-CP 11/7/2018 Lao động Nghị định 153/2018/NĐ-CP về chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng Tải về
0 151/2018/NĐ-CP 11/7/2018 Đầu tư Nghị định 151/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Tải về
0 4086/QĐ-BCT 10/30/2018 Khác Quyết định 4086/QĐ-BCT năm 2018 về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Tải về
0 39/2018/TT-BCT 10/30/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về
0 18/2018/TT-BLĐTBXH 10/30/2018 Khác Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
0 148/2018/NĐ-CP 10/24/2018 Lao động Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động Tải về
0 95/2018/TT-BTC 10/17/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Tải về
0 146/2018/NĐ-CP 10/17/2018 Khác Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế Tải về
0 04/CT-BTC 10/15/2018 Khác Chỉ thị 04/CT-BTC năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 11/2018/TT-BTTTT 10/15/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 11/2018/TT-BTTTT về công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Tải về
0 3720/QĐ-BCT 10/11/2018 Khác Quyết định 3720/QĐ-BCT năm 2018 về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2019-2020 Tải về
0 30/2018/TT-BCT 10/1/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 30/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về
0 87/2018/TT-BTC 9/27/2018 Khác Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 130/2018/NĐ-CP 9/27/2018 Khác Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Tải về
0 597/2018/UBTVQH14 11/9/2018 Đầu tư Nghị quyết 597/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Tải về
0 1221/QĐ-TTg 8/11/2020 (Xây dựng) Chung Quyết định 1221/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
0 124/2018/NĐ-CP 9/19/2018 Khác Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại Tải về
0 27/2018/TT-BC 11/5/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 27/2018/TT-BCT bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về
0 121/2018/NĐ-CP 9/13/2018 Xuất nhập khẩu Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương Tải về
0 25/2018/TT-BCT 9/12/2018 Khác Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Tải về
0 113/2018/NĐ-CP 8/31/2018 Khác Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế Tải về
0 81/2018/TT-BTC 8/28/2018 Đầu tư Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 19/2018/TT-NHNN 8/28/2018 Khác Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Tải về
0 22/2018/TT-BCT 8/21/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 22/2018/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Tải về
0 107/2018/NĐ-CP 8/15/2018 Xuất nhập khẩu Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo Tải về
0 71/2018/TT-BTC 8/10/2018 Khác Thông tư 71/2018/TT-BTC quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 30/2018/QĐ-TTg 7/31/2018 Doanh Nghiệp Quyết định 30/2018/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
0 11/2018/TT-BTP 7/30/2018 Khác Thông tư 11/2018/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước Tải về
0 15/2018/TT-BCT 6/29/2018 Khác Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về
0 12/2018/TT-BCT 6/15/2018 Khác Thông tư 12/2018/TT-BCT về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về
0 24/2016/QH14 11/8/2016 Khác Nghị quyết 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Quốc hội ban hành Tải về
0 11/2018/TT-BCT 5/29/2018 Khác Thông tư 11/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Tải về
0 50/2018/TT-BTC 5/23/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 50/2018/TT-BTC về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 82/2018/NĐ-CP 5/22/2018 Đầu tư Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế Tải về
0 78/2018/NĐ-CP 5/16/2018 Khác Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Tải về
0 69/2018/NĐ-CP 5/15/2018 Khác Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương Tải về
0 76/2018/NĐ-CP 5/15/2018 Khác Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ Tải về
0 74/2018/NĐ-CP 5/15/2018 Khác Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa Tải về
0 20/2018/QĐ-TTg 4/26/2018 Khác Quyết định 20/2018/QĐ-TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
0 61/2018/NĐ-CP 4/23/2018 Khác Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Tải về
0 59/2018/NĐ-CP 4/20/2018 Xuất nhập khẩu Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Tải về
0 38/2018/TT-BTC 4/20/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 60/2018/NĐ-CP 4/20/2018 Khác Nghị định 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia Tải về
0 19/2018/QĐ-TTg 4/19/2018 Doanh Nghiệp Quyết định 19/2018/QĐ-TTg quy định về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
0 58/2018/NĐ-CP 4/18/2018 Khác Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp Tải về
0 57/2018/NĐ-CP 4/17/2018 Doanh Nghiệp Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Tải về
0 55/2018/NĐ-CP 4/16/2018 Khác Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón Tải về
0 53/2018/NĐ-CP 4/16/2018 Khác Nghị định 53/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự Tải về
0 50/2018/NĐ-CP 4/9/2018 Khác Nghị định 50/2018/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ Tải về
0 05/2018/TT-BCT 4/3/2018 Khác Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về
0 370/QĐ-TTg 4/3/2018 Khác Quyết định 370/QĐ-TTg năm 2018 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
0 04/2018/TT-BCT 4/2/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 04/2018/TT-BCT quy định về việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN do Bộ Công thương ban hành Tải về
0 01/2018/TT-BKHĐT 3/30/2018 Khác Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Tải về
0 04/2018/TT-BNV 3/27/2018 Khác Thông tư 04/2018/TT-BNV về hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tải về
0 42/2018/NĐ-CP 3/12/2018 Khác Nghị định 42/2018/NĐ-CP về bãi bỏ Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng Tải về
0 41/2018/NĐ-CP 3/12/2018 Khác Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Tải về
0 39/2018/NĐ-CP 3/11/2018 Doanh Nghiệp Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
0 31/2018/NĐ-CP 3/8/2018 Khác Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa Tải về
0 06/2018/QĐ-UBND 11/26/2018 Khác Quyết định 06/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 633/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh ban hành Tải về
0 03/2018/TT-BNV 3/6/2018 Khác Thông tư 03/2018/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tải về
0 08/2018/NĐ-CP 1/15/2018 Đầu tư Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương Tải về
0 09/2018/NĐ-CP 1/15/2018 Khác Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tải về
0 03/2018/TT-BGTVT 1/10/2018 Xuất nhập khẩu Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Tải về
0 56/2017/TT-BYT 12/29/2017 Khác Thông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tải về
0 62/2017/QĐ-UBND 12/29/2017 Khác Quyết định 62/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 58/2016/QĐ-UBND Tải về
0 13/2017/TT-BXD 12/8/2017 Xuất nhập khẩu Thông tư 13/2017/TT-BXD về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Tải về
0 28/2017/TT-BCT 12/8/2017 Xuất nhập khẩu Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương Tải về
0 141/2017/NĐ-CP 12/7/2017 Lao động Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Tải về
0 54/2017/QH14 11/24/2017 Đầu tư Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành Tải về
0 24/2017/TT-BCT 11/23/2017 Môi trường Thông tư 24/2017/TT-BCT về quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về
0 123/2017/NĐ-CP 11/14/2017 Khác Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Tải về
0 18/2017/TT-BTC 2/28/2017 Khác Thông tư 18/2017/TT-BTC quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 105/2017/NĐ-CP 9/14/2017 Khác Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu Tải về
0 106/2017/NĐ-CP 9/14/2017 Khác Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá Tải về
0 16/2017/TT-BTC 2/28/2017 Khác Thông tư 16/2017/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 20/2016/QĐ-TTg quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 102/2017/NĐ-CP 9/1/2017 Khác Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm Tải về
0 14/2017/TT-BCT 8/28/2017 Xuất nhập khẩu Thông tư 14/2017/TT-BCT về bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về
0 89/2017/TT-BTC 8/23/2017 Khác Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 37/2017/QĐ-TTg 8/17/2017 Khác Quyết định 37/2017/QĐ-TTg về bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
0 36/2017/QĐ-UBND 8/17/2017 Khác Quyết định 37/2017/QĐ-TTg về bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
0 05/2017/TT-BNV 8/15/2017 Khác Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tải về
0 94/2017/NĐ-CP 8/10/2017 Khác Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại Tải về
0 92/2017/NĐ-CP 8/7/2017 Khác Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
0 34/CT-TTg 12/21/2021 Khác Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2021 về tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
0 1137/QĐ-TTg 8/3/2017 Xuất nhập khẩu Quyết định 1137/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
0 80/2017/TT-BTC 8/2/2017 Khác Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về
0 91/2017/NĐ-CP 7/31/2017 Khác Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng Tải về
0 4022/QĐ-UBND 10/25/2022 Khác Quyết định 4022/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Tải về
0 17/2015/TT-BLĐTBXH 4/22/2015 Lao động Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật lao động về tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Tải về
0 26/2016/TT-BYT 6/30/2016 Lao động Thông tư 26/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tải về
0 27/2016/TT-BYT 6/30/2016 Lao động Thông tư 27/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tải về
0 133/2016/NĐ-CP 9/1/2016 Xuất nhập khẩu Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019 Tải về
0 15/2017/QĐ-UBND 10/31/2017 Khác Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Tải về
0 48/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Lao động Thông tư 48/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Tải về
0 51/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Lao động Thông tư 51/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Tải về
0 846/QĐ-TTg 6/3/2021 Khác Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để trang bị phòng xét nghiệm lưu động do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
0 71/2017/NĐ-CP 6/6/2017 Doanh Nghiệp Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng Tải về
0 07/2017/TT-BCT 5/29/2017 Xuất nhập khẩu Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng phân bón do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Tải về
0 1472/QĐ-BGTVT 5/23/2017 Khác Quyết định 1472/QĐ-BGTVT năm 2017 hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến quốc lộ đang khai thác do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Tải về
0 98/2023/QH15 6/24/2023 Khác Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Tải về
0 36/2023/TT-BTC 6/6/2023 Doanh Nghiệp Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Tải về