Điều chỉnh lương tối thiểu từ 01/01/2011
5/10/23 6:09 AM

Quy định mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động thực hiện từ ngày 01/01/2011 theo các vùng như sau:

1-Mức 1.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

2-Mức 1.200.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

3- Mức 1.050.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

4-Mức 830.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện từ ngày 01/01/2011 theo các vùng như sau:

1-Mức 1.550.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

2-Mức 1.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

3-Mức 1.170.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

4-Mức 1.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

Danh mục các địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Các địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (TP.HCM) được điều chỉnh từ vùng II lên vùng I kể từ ngày 01/07/2011 (việc điều chỉnh lương tối thiểu theo nghị định 107/CP và 108/CP vẫn được thực hiện từ 01/01/2011)

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này để tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do DN xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định.

Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do DN tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, khuyến khích các DN thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Căn cứ mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này, DN điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011.

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan