Điều chỉnh một số nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính giữa các Phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý.
5/10/23 6:12 AM
 Ngày 20/9/2013, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) đã ký ban hành Quyết định số 2584/QĐ-BQL Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý. Theo đó, nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn có sự thay đổi và điều chỉnh, trong đó có nội dung liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Cụ thể như sau:
 • Đối với Thủ tục xác nhận nhân sự chủ chốt trước đây do Phòng Quản lý Doanh nghiệp thực hiện nay chuyển sang Phòng Quản lý Lao động.
 • Đối với Lĩnh vực hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam trước đây do Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu thực hiện nay chuyển sang Phòng Quản lý Đầu tư, bao gồm:
 1. Thủ tục Cấp Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.
 2. Thủ tục Cấp lại Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ).
 3. Thủ tục Cấp lại Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác, thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài).
 4. Thủ tục Cấp lại Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến phạm vi các KCX-KCN).
 5. Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.
 6. Thủ tục Gia hạn Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.
 7. Thủ tục Chấm dứt hoạt động Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp theo đề nghị của thương nhân nước ngoài, theo quy định pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, do hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn).
 8. Thủ tục Chấm dứt hoạt động Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp do hết thời hạn hoạt động mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập do vi phạm quy định pháp luật của Việt Nam).
 9. Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện, chi nhánh (không gắn với dự án đầu tư) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 10. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh (không gắn với dự án đầu tư) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 11. Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh (không gắn với dự án đầu tư) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ban Quản lý thông tin để các cá nhân, tổ chức được biết và tiện liên hệ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bài viết liên quan