Ủy quyền giải quyết các hồ sơ pháp lý môi trường trong Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3/17/23 1:38 AM

 

Ngày 13 tháng 11 năm 2019, văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã phát hành Thông báo số 810/TB-VP kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất ủy quyền giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao liên quan đến Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtt số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Theo đó, trong thời gian chờ Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến tiếp tục ủy quyền cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường như trước đây đã thực hiện, tạm thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận huyện có Khu chế xuất, Khu công nghiệp trú đóng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục pháp lý có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư và hoạt động tại Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố nhằm đảm bảo Dự án của Doanh nghiệp không bị trễ tiến độ cũng như ảnh hưởng đến việc hoàn tất các thủ tục pháp lý khác có liên quan. 

Bài viết liên quan