Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành

3/17/23 3:32 AM
 

Ngày 19/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2019/TT-BCT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương, ban hành, liên tịch ban hành.

Theo đó, Thông tư bãi bỏ 23 văn bản quy phạm pháp luật thuộc 11 lĩnh vực, cụ thể:

 • Lĩnh vực Quản lý thị trường: Thông tư liên tịch 34/2015/TTLT-BCT-BNV, Thông tư 34/2014/TT-BCT, Quyết định 50/2008/QĐ-BCT, Quyết định 441/2002/QĐ-BTM, Quyết định 1070QĐ/TM-QLTT năm 1999;

 • Lĩnh vực Công Thương địa phương: Thông tư 31/2012/TTLT-BCT-BKHCN, Thông tư 17/2016/TT-BCT;

 • Lĩnh vực Xúc tiến thương mại: Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC;

 • Lĩnh vực Điện lực: Quyết định 02/2007/QĐ-BCN;

 • Lĩnh vực Sở giao dịch hàng hóa: Thông tư 03/2009/TT-BCT;

 • Lĩnh vực Sản xuất kinh doanh ô tô, xe máy: Quyết định 24/2002/QĐ-BCN, Quyết định 115/2004/QĐ-BCN, Thông tư 12/2011/TT-BCT;

 • Lĩnh vực Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Thông tư 06/2008/TT-BCT, Quyết định 36/2006/QĐ-BCN, Quyết định 28/2006/QĐ-BCN, Quyết định 136/2004/QĐ-BCN;

 • Lĩnh vực An toàn thực phẩm: Thông tư 57/2015/TT-BCT;

 • Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh rượu: Thông tư 60/2014/TT-BCT;

 • Lĩnh vực Kinh doanh khí: Thông tư 11/2010/TT-BCT, Thông tư 03/2016/TT-BCT;

 • Lĩnh vực Xuất nhập khẩu: Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC, Thông tư liên tịch 25/22010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2019.

Bài viết liên quan