Bãi bỏ quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát và quy hoạch phát triển công nghiệp vôi

3/21/23 8:02 AM
 

Ngày 25 tháng 07 năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng:

  • Quyết định số 1586/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về Quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

  • Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng về Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quyết định này có hiệu lực kể từ 25 tháng 7 năm 2019.

Bài viết liên quan