Bổ sung danh sách Ngân hàng phối hợp thu với Tổng Cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

3/16/23 7:18 AM
 

Ngày 03/12/2019, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 7509/TCHQ-TXNK về Ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Theo đó, sổ sung Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh Hà Nội (BNP Paribas HN) và Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (BNP Paribas HCM) vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 02/12/2019.

Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

- Đối với BNP Paribas HN và BNP Paribas HCM, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT31/TTDTPortal.asmx

- Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal

Bài viết liên quan