Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH, quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

3/16/23 3:19 AM
 

Ngày 30/12/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH, quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

1/ Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1

năm

Trước

1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức

Điều chỉnh

4.85

4.12

3.89

3.77

3.50

3.35

3.41

3.42

3.29

3.19

2.96

2.73

2.54

2.35

năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức

Điều chỉnh

1.91

1.79

1.64

1.38

1.26

1.18

1.14

1.13

1.10

1.06

1.03

1.00

1.00

2/ Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (Bảo hiểm xã hội tự nguyện) thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2

năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mức

Điều chỉnh

1.91

1.79

1.64

1.38

1.26

1.18

1.14

năm

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức

Điều chỉnh

1.13

1.10

1.06

1.03

1.00

1.00

Thông tư  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020; các qui định tại thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Bài viết liên quan