Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 04/02/2012
5/10/23 6:10 AM
 
Thời gian
 
20/02/2012
 
Đơn vị
 
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu
Người thực hiện: Lê Hồng Tươi
Thể loại
£Thông tin về đầu tư
£Tin tức và sự kiện
£Văn bản chỉ đạo điều hành
£Văn bản thủ tục hành chánh
£Văn bản pháp quy.
£Thông tin tuyển dụng.
£Khác
Tiêu đề
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 04/02/2012 Về việc Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.
Nội dung
Theo Thông tư 11/2012/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 04/02/2012 (Thông tư 11), đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan sẽ được miễn thuế xuất khẩu.
Cũng theo Thông tư này, nếu vật liệu xây dựng xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng với mục đích khác thì phải chịu thuế theo quy định hiện hành.
Để được miễn thuế theo quy định tại Thông Tư 11, hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan phải được đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có khu phi thuế quan . Trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý hải quan đối với một số tỉnh thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố xem xét quyết định giao Chi cục Hải quan quản lý hải quan đối với khu phi thuế quan thực hiện việc đăng ký danh mục hàng hoá miễn thuế đối với dự án xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu đó…
Thông tư 11 có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2012.
 
Nguồn
 
 
Link web
 

Bài viết liên quan