Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố được Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - Bộ KH&CN cấp GCN Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
5/10/23 6:12 AM

Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg. Từ tháng 6/2012, Ban Quản lý đã tiến hành xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các thủ tục hành chính đang áp dụng thực hiện tại Ban Quản lý.

Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, ngày 31/12/2013, Ban Quản lý được Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (Quyết định số 478/QĐ-TĐL kèm theo Giấy chứng nhận số 2312/2013) đối với 81 thủ tục hành chính trên lĩnh vực: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài; hoạt động thương mại; xuất khẩu, nhập khẩu; lao động; hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; môi trường; hành chính tư pháp.

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được cấp cho Ban Quản lý là sự ghi nhận những cố gắng và nỗ lực không ngừng của lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ban Quản lý nhằm quyết tâm chuẩn hoá và minh bạch hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp đầu tư trong KCX-KCN góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong KCX-KCN.

Bài viết liên quan