Các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho các ngành công nghiệp
5/10/23 6:13 AM

Ngày 16/01/2014, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BCT Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp.

Thông tư này quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các quá trình dùng chung trong sản xuất công nghiệp; biện pháp quản lý và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành hóa chất. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014.

 

Bài viết liên quan