Các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh

3/23/23 4:34 AM
 

Ngày 01 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ ngành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

1) Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế:

 • Sửa đổi, bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm khắc phục những bất cập hiện nay; cắt giảm, bãi bỏ các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không còn cần thiết, huy động hiệu quả các nguồn lực và tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi tại Việt Nam.

 • Rà soát tổng thể hệ thống pháp luật liên quan, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật phục vụ hội nhập và phát triển của Việt Nam, nhất là triển khai các cam kết FTA thế hệ mới, trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, ưu đãi cho doanh nghiệp.

 • Rà soát, xây dựng và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là về thủ tục hành chính, quy định pháp lý trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, các dự án đầu tư có quy mô lớn, các dự án BT, BOT, dự án FDI.

 • Ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 34/2018/NĐ-CP về quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) (gồm Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý rủi ro và Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý tài chính; Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ tư vấn cho DNNVV; Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV).

2) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

 • Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2015/NĐ-CP để đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh, trong đó có việc bãi bỏ phí công bố nội dung đăng ký, trình Chính phủ trong quý II năm 2019

 • Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình Chính phủ trong tháng 4 năm 2019

3) Tổ chức các Hội nghị quốc gia tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng

 • Hội nghị về Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế.

 • Hội nghị về cải thiện năng suất lao động quốc gia.

 • Hội nghị về vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp/tập đoàn kinh tế lớn trong nền kinh tế.

 • Hội nghị về vai trò vùng kinh tế trọng điểm miền Nam đối với tăng trưởng kinh tế.

 • Hội nghị về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bài viết liên quan