Các loại báo cáo định kỳ về tài chính, đầu tư, thương mại

1/18/23 5:24 PM
 

 1. Báo cáo tài chính:

  • Thời hạn báo cáo: Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; các loại hình DN còn lại nộp chậm nhất là 90 ngày.

  • Biểu mẫu: Mẫu Báo cáo tài chính - Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

  • Nơi nhận: Phòng Quản lý Doanh nghiệp (Sđt: 028.3823.2576)

  • Lưu ý: DN nước ngoài phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

2. Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư

  • Thời hạn báo cáo:

      + Báo cáo tháng: 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo

      + Báo cáo quý: Trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo

      + Báo cáo năm: Trước ngày 31/3 năm sau năm báo cáo

  • Biểu mẫu: A.III.1, A.III.2 - Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

  • Nơi nhận:

    + Doanh nghiệp trong nước nộp báo cáo tại Phòng Quản lý Doanh nghiệp (Sđt: 028.3823.2576).

       + Doanh nghiệp nước ngoài thực hiện báo cáo trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn).

Bài viết liên quan