Các quy định về Danh mục miễn thuế

3/13/23 9:01 AM
 

Ngày 03 tháng 8 năm 2022, Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã có Công văn số 2817/ĐT-ĐĐTKD về triển khai các quy định về Danh mục miễn thuế.

Theo đó, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Chi cục) thông báo đến toàn thể Quý doanh nghiệp đăng ký Danh mục miễn thuế (Danh mục) tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh được biết để thực hiện đúng quy định, cụ thể như sau:

1- Đối với các Danh mục đã hết thời hạn nhập khẩu (thời hạn dự kiến kết thúc nhập khẩu đã được đăng ký tại thời điểm đăng ký Danh mục), không còn hiệu lực để làm thủ tục hải quan nhưng dự án vẫn tiếp tục hoạt động: đề nghị Quý doanh nghiệp có công văn thông báo về việc kết thúc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục, cam kết sử dụng hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế đúng mục đích theo quy định của pháp luật và nộp lại Phiếu theo dõi trừ lùi bản chính cho Chi cục.

2- Định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho Chi cục đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất khẩu ra khỏi Việt Nam hoặc khi hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa, đã được tiêu hủy.

3- Việc không nộp thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm b, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Bài viết liên quan