Cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

3/13/23 8:50 AM
 

Ngày 08/08/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng gồm 15 tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước: 7 Vụ (Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ), 6 Cục (Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản), Văn phòng, Thanh tra và 4 đơn vị sự nghiệp công lập (Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Trung tâm Thông tin). So với cơ cấu Bộ Xây dựng theo Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 thì đã giảm 6 đơn vị, trong đó có giảm Cục Công tác phía Nam. Tuy nhiên, Điều khoản chuyển tiếp vẫn quy định Cục Công tác phía Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cho đến khi Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/08/2022 và  thay thế Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Bài viết liên quan