Cải cách hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp
5/10/23 6:09 AM

Kết quả cải cách thủ tục hành chính những năm qua cho thấy, mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với người dân và doanh nghiệp (DN) đã được cải thiện một bước đáng kể. Thông qua hằng loạt biện pháp như cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, công khai hóa, minh bạch hóa các quy định về thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận tiện cho người dân và DN thúc đẩy cơ hội đầu tư sản xuất của các thành phần kinh tế trong xã hội.

Trước đòi hỏi của thực tế và để thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) trong bối cảnh VN trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); đồng thời để thực hiện mục tiêu hoàn thiện nền hành chính, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30 (ngày 10/1/2007) phê duyệt Ðề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Ðề án 30).

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, mục đích ý nghĩa của Đề án 30, lãnh đạo Ban Quản lý các KCX – KCN TP  đã bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của Tổ Công tác Đề án 30 TP, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện Đề án 30 tại Ban Quản lý. Theo đó, giải quyết nhanh những vướng mắc; đảm bảo việc thống kê và rà soát thủ tục hành chính đúng tiến độ; đạt chất lượng, thực chất và hiệu quả; thực hiện nghiêm túc và quyết tâm vượt chỉ tiêu đơn giản hóa tối thiểu 30% các thủ tục hành chính đang thực hiện tại Ban Quản lý.

Từ việc thống kê, rà soát các thủ tục hành chính tại chỗ và theo đề nghị của Ban Quản lý, ngày 27/7/2010, UBND TP đã ra Quyết định số 52/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục Cấp thẻ ưu tiên để sử dụng trong Sân bay Tân Sơn Nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài tại các KCX-KCN TPHCM. Với việc bãi bỏ thủ tục này, nhà đầu tư nước ngoài tại các KCX – KCN TP chỉ cần sử dụng thẻ tạm trú do Công an VN cấp sẽ được sử dụng cổng ưu tiên trong sân bay.

Các thủ tục đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ liên quan đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, nghành trung ương, Ban Quản lý đã tổng hợp, kiến nghị UBND TP trình và kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ hoặc thay thế, bổ sung. Ngày 2/6/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP về việc đơn gian hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành để các sở, ban ngành TP và UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn tham khảo, nghiên cứu các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý của mình và chủ động thực hiện khi có quyết định thực thi của Chính phủ.

Có được những kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ban Quản lý, sự nỗ lực và trách nhiệm của các thành viên trong Tổ Công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Ban Quản lý. Điều này đã góp phần tạo môi trường thông thoáng cho DN đầu tư vào các KCX – KCN TP. 
                                                                          
- Số lượng thủ tục hành chính rà soát là 94 thủ tục (trong đó có 249 mẫu đơn và 264 yêu cầu điều kiện).

- Số thủ tục hành chính kiến nghị sửa đổi, bổ sung là 64 (chiếm tỉ trọng 68%). Trong đó, có 31 mẫu đơn kiến nghị sửa đổi, bổ sung; 89 mẫu đơn kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ; 6 yêu cầu điều kiện kiến nghị sửa đổi, bổ sung và 61 yêu cầu, điều kiện kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ.

- Số thủ tục hành chính kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ là 13 (chiếm tỉ trọng 14%). Như vậy, kết quả đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa là 77 thủ tục, đạt 81,91%, vượt 51,91% so với yêu cầu đơn gian hóa tối thiểu 30%, đảm bảo việc thống kê và rà soát thủ tục hành chính đúng tiến độ, đạt chất lượng, thực chất và hiệu quả. 

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan