Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2019 đến năm 2025

3/21/23 9:03 AM
 

Ngày 05/7/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2869/QĐ-UBND về ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2019 đến năm 2025.

Các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp CNHT gồm:

1. Hỗ trợ doanh nghiệp CNHT đầu tư phát triển, mở rộng thị trường; kết nối cung cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ:

  • Xúc tiến và hỗ trợ phát triển, mở rộng thị trường trong và ngoài nước cho ngành CNHT; tăng cường liên kết vùng về CNHT;

  • Kết nối, giới thiệu doanh nghiệp CNHT thành phố tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; kết nối trực tiếp cung cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ giữa các doanh nghiệp;

  • Tổ chức triễn lãm về CNHT định kỳ hàng năm. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các triễn lãm quốc tế liên quan.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị và cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực cung ứng và khả năng đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT

4. Hỗ trợ giải quyết nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp CNHT.

5. Xây dựng và vận hành Cổng thông tin CNHT Thành phố nhằm tăng cường liên kết, nâng cao khả năng quảng bá giới thiệu năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5792/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch phát triển CNHT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.

Bài viết liên quan