Chấm dứt hoạt động của Thanh tra Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố
5/10/23 6:12 AM

Theo Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra và Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, không quy định chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Ban Quản lý.

Do đó, ngày 09 tháng 12 năm 2013 Ủy Ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 6419/QĐ-UBND về chấm dứt hoạt động của Thanh tra Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (được thành lập theo Quyết định 1519/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy Ban nhân dân Thành phố). Quyết định có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12 năm 2013.

Ban quản lý thông báo đến Quý Doanh nghiệp để nắm thông tin về cơ cấu tổ chức.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan