Chấp nhận C/O mẫu E mới

3/21/23 4:19 AM
 

Ngày 26/8/2019, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5421/TCHQ-GSQL về việc chấp nhận C/O mẫu E mới.

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Đối với C/O mẫu E mới (Phụ lục 2 Thông tư số 12/2019/TT-BCT) do Trung Quốc cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 20/8/2019;

  • Đối với C/O mẫu E mới do các nước ASEAN cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 01/8/2019;

  • Đối với C/O mẫu E cũ: Chấp nhận C/O cấp trước ngày 31/8/2019 trong thời gian còn hiệu lực và thực hiện kiểm tra C/O theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương; không chấp nhận C/O mẫu K cũ cấp sau ngày 31/8/2019.

  • Việc kiểm tra C/O mẫu E mới để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo cam kết của các nước ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất tại Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ACFTA (đã được nội luật hóa tại Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương).

Bài viết liên quan