Dự thảo sửa đổi Luật Đất Đai năm 2022

3/13/23 9:08 AM
 

Dự thảo sửa đổi Luật Đất Đai lần này sẽ được đưa ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10/2022 và tháng 5/2023; dự kiến thông qua tại kỳ họp tháng 10/2023. Nội dung Dự thảo sửa đổi Luật Đất Đai gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều, sửa đổi 153 điều, bổ sung 36 điều.

Trong Dự thảo sửa đổi Luật Đất Đai lần này, nhằm thể chế hoá  các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và xu thế phát triển với nhiều điểm đổi mới, cụ thể :

  1. Sửa quy định về đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ.

  2. Bỏ khung giá đất, sửa quy định về bảng giá đất, giá đất cụ thể.

  3. Bổ sung khoản thu tài chính từ đất đai.

  4. Bổ sung trường hợp thu hồi đất.

  5. Bổ sung quy định về thời hạn sử dụng đất

  6. Sửa đổi, bổ sung quy định người sử dụng đất.

  7. Giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá, đấu thầu dự án.

  8. Sửa quy định về quyền của người sử dụng đất.

  9. Quyền của người sử dụng đất đối trong các khu vực quy hoạch.

Bài viết liên quan