Dự thảo Sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp

3/23/23 3:00 AM
 

Trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó có Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Các đạo luật này đã góp phần xóa bỏ rào cản về đầu tư, kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Đặc biệt, các Luật này đã bãi bỏ một số yêu cầu, điều kiện tại thời điểm thành lập doanh nghiệp để từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài; bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước; tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bên cạnh kết quả đạt được, thực tiễn gần 4 năm thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định của các Luật này bởi những lý do sau đây: Một là, mặc dù đã có nhiều cải cách theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh nhưng một số quy định của Luật Đầu tư còn thiếu tính khả thi, minh bạch và hiệu quả; Hai là, một số nội dung của Luật Doanh nghiệp cần được tiếp tục cải thiện để tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thành lập, tổ chức quản trị doanh nghiệp, nâng cao mức độ an toàn cho cổ đông, nhà đầu tư; Ba là, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp cần được tiếp tục hoàn thiện nhằm cải thiện, nâng cao sức cạnh của môi trường kinh doanh Việt Nam.

Nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho mọi người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút các nguồn vốn đầu tư phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế, xã hội và yêu cầu thực hiện cam kết hội nhập của Việt Nam, Bộ kế hoạch và Đầu tư có trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp:

Một là, hoàn thiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh, đồng thời cắt giảm một số ngành, nghề không cần thiết, bất hợp lý nhằm tiếp tục bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà Luật không cấm hoặc quy định phải có điều kiện.

Hai là, hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Ba là, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thành lập doanh nghiệp; cắt giảm chi phí, thời gian khởi sự kinh doanh và thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh; mở rộng, nâng cao quyền tự chủ của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh và quản lý doanh nghiệp; bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, thành viên của doanh nghiệp phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế.  

Một số nội dung chủ yếu của dự thảo Luật liên quan đến Luật Đầu tư: Dự thảo Luật sửa đổi 30 điều, bổ sung 03 điều của Luật Đầu tư. Theo đó, những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư được phân thành các nhóm sau đây: Nhóm quy định về phạm vi điều chỉnh, các khái niệm, chính sách đầu tư kinh doanh; Nhóm các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nhóm các quy định về ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư; Các quy định về thẩm quyền, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; Các quy định về đầu tư nước ngoài; Quy định về thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư và Nhóm các quy định về đầu tư ra nước ngoài.

Đối với sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, Luật này sửa đổi 53 điều, bãi bỏ 02 điều và bổ sung 7 điều. Các nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản của Luật Doanh nghiệp như sau: Nội dung về đăng ký doanh nghiệp; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Doanh nghiệp nhà nước; Công ty cổ phần; Công ty hợp danh; Hộ kinh doanh; Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp.

Hiện nay Chính phủ đang Dự thảo Luật và tài liệu kèm theo được đăng tải tại đường link: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan để lấy ý kiến để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh biết thông tin và tham khảo đường link trên để tham gia góp ý.

Bài viết liên quan