Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng từ ngày 16/10/2019

3/17/23 3:43 AM
 

Theo đó, công bố danh mục gồm 400 loại phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm và mức sử dụng tối đa đối với từng loại trong thực phẩm.
Ngoài ra, nguyên tắc xác định mức sử dụng tối đa phụ gia thực phẩm theo Thực hành sản xuất tốt (GMP) được quy định như sau:

  1. Hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia thực phẩm dử dụng để đạt được hiệu quả kỹ thuật mong muốn;

  2. Lượng phụ gia thực phẩm được sử dụng trong quá trình sản xuất phải bảo đảm không làm thay đổi bản chất của thực phẩm hay công nghệ sản xuất thực phẩm.

Phụ gia thực phẩm phải bảo đảm chất lượng, an toàn dùng cho thực phẩm và được chế biến, vận chuyển như đối với nguyên liệu thực phẩm.

Thông tư số 
24/2019/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 16/10/2019.

Bài viết liên quan