Danh sách đơn vị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

3/14/23 2:14 AM
 

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Cục Quản lý môi trường y tế đã cập nhật danh sách 194 đơn vị thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động (danh sách đính kèm), gồm 27 đơn vị công bố tại Bộ Y tế và 167 đơn vị công bố tại Sở Y tế, cập nhật đến ngày 18/10/2021.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp thực hiện việc quan trắc môi trường lao động tại những đơn vị có đủ điều kiện theo quy định trên.

 
Bài viết liên quan