Danh sách các đơn vị được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhóm 5: Người làm công tác y tế

3/16/23 3:12 AM
Danh sách các đơn vị được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhóm 5: Người làm công tác y tế

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục An toàn lao động đã công bố danh sách 18 đơn vị được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông tin để các doanh nghiệp được biết và thực hiện (theo file đính kèm).

Bài viết liên quan