Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi

12/7/22 2:24 AM

 

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải bản dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 tại trang thông tin điện tử Cổng thông tin chính phủ nhằm lấy ý kiến góp ý trước khi ban hành.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quan lý) đã ban hành văn bản số 1696/BQL-MT ngày 28/6/2021 gửi đến Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN để triển khai, tổng hợp góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Thời hạn gửi ý kiến góp ý Dự thảo về Ban Quản lý – Phòng Quản lý Môi trường đến hết ngày 09 tháng 07 năm 2021./.

Bài viết liên quan