Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại

3/21/23 7:19 AM

 

Để hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường...

Để hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại (viết tắt là Dự thảo Thông tư). Dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://www.monre.gov.vn mục Góp ý văn bản QPPL). Doanh nghiệp có thể góp ý trực tiếp tại mục Góp ý tại đường dẫn ở trên trước ngày 30/8/2019.

Dự thảo Thông tư có thể tải về tại đây.

Bài viết liên quan