Hướng dẫn bù trừ tiền thuế nộp thừa/nhầm với tiền thuế nợ

3/21/23 8:15 AM
 

Nội dung Hướng dẫn bù trừ tiền thuế nộp thừa/nhầm với tiền thuế nợ được nêu tại Công văn 4656/TCHQ-TXNK được Tổng cục Hải quan ban hành ngày 18/7/2019.

Theo đó, việc điều chỉnh, hoàn kiêm bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/nhầm với tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ của các doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh được thực hiện như sau:

  1. Trường hợp người nộp thuế có khoản tiền nộp thừa và khoản tiền còn nợ không cùng đơn vị hải quan thì cơ quan hải quan nơi phát sinh khoản nợ có văn bản đề nghị cơ quan hải quan nơi có số tiền nộp thừa thực hiện hoàn trả số tiền nộp bù trừ vào số tiền còn nợ.

  2. Trường hợp người nộp thuế có khoản tiền nộp thừa và khoản tiền còn nợ phát sinh tại cùng cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan đó thay doanh nghiệp là chủ thể thực hiện thủ tục hoàn trả, lập lệnh hoàn trả kiêm thực hiện bù trừ số tiền nộp thừa với số tiền còn nợ gửi Kho bạc Nhà nước để nộp ngân sách Nhà nước thay cho người nộp thuế.

  3. Trường hợp điều chỉnh liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì cơ quan hải quan nơi thực hiện hoàn thuế kiêm bù trừ có văn bản trao đổi, xác minh với cơ quan thuế để xác định các khoản tiền thuế GTGT chưa được khấu trừ hay hoàn thuế tại cơ quan thuế, sau đó sẽ thực hiện điều chỉnh hay hoàn thuế kiêm bù trừ.

Bài viết liên quan